Lees verder
Met ingang van 1 januari 2021 wordt de gehele geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp), waaronder de paramedische zorg voor deze patiëntgroepen, overgeheveld vanuit de extramurale subsidieregeling naar de Zorgverzekeringswet.

De gzsp wordt met ingang van 2021 gedefinieerd als: generalistische geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen in de eerste lijn bij of krachtens de Zvw.

Regiebehandelaar
De paramedische zorg aan gzsp-patiënten kenmerkt zich door de regiebehandelaar die is aangesteld.
De regiebehandelaar is een functionaris die verantwoordelijk is voor het in multidisciplinair verband uitvoeren van het behandelplan. Dit betekent dat de regiebehandelaar zorginhoudelijk in staat moet zijn om, in samenwerking met de andere zorgverleners, de zorgbehoefte van de patiënt te bepalen en te omschrijven in het behandelplan. De regiebehandelaar moet het behandelplan kunnen aanpassen aan mogelijke veranderingen in de zorgbehoefte.

Declaratie van zorg aan gzsp-patiënten
De regiebehandelaar zal de paramedische zorg, indien deze noodzakelijk is in het kader van de gzsp-behandeling voor de patiënt, opnemen in het behandelplan. Wanneer de paramedische zorg aan de patiënt niet is opgenomen in het behandelplan van de regiebehandelaar, is er dus geen sprake van paramedische zorg in het kader van de gzsp. Dit onderscheid is van belang voor de declaratie van de zorg.

Wanneer de paramedische zorg integraal wordt geleverd als onderdeel van zorg in een groep voor gzsp-patiënten, wordt gebruik gemaakt van de prestaties zoals omschreven in de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.
Voor zover de paramedische zorg in het kader van de gzsp-behandeling niet integraal als onderdeel van zorg in een groep wordt geleverd, wordt voor de declaratie van de zorg gebruik gemaakt van de prestaties in de beleidsregel Logopedie. De prestatiebeschrijving ‘Lange zitting’ is voor dit doel aangepast, omdat de lange zitting is bedoeld voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen waar gzsp-patiënten toe behoren.

Als paramedische zorg in het kader van de gzsp-behandeling wordt geleverd dan geldt voor de declarerende zorgaanbieder zowel de Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen als de Regeling paramedische zorg. Dit betekent dat er een aanvullende eis geldt voor het in rekening brengen van paramedische zorg in het kader van de gzsp-behandeling, namelijk de vermelding van de AGB-code van de regiebehandelaar op de factuur.

Beleidsregel logopedie 2021
In februari van dit jaar heeft de NZa de regelgeving voor logopedie 2021 vastgesteld. Ook de overheveling van de paramedische zorg aan geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp) per 2021 naar de Zvw werd in februari aangekondigd. Daarom is de zorg aan deze groep patiënten is nog niet beschreven in de regelgeving voor de paramedische zorg. In de herziene beleidsregel is de gzsp opgenomen (in het groen weergegeven). Deze regelgeving zal na vaststelling ingaan op 1 januari 2021.