Log in
Met ingang van 1 januari 2021 wordt de gehele geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp), waaronder de paramedische zorg voor deze patiëntgroepen, overgeheveld vanuit de extramurale subsidieregeling naar de Zorgverzekeringswet.

De gzsp wordt met ingang van 2021 gedefinieerd als: generalistische geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen in de eerste lijn bij of krachtens de Zvw.

Regiebehandelaar
De paramedische zorg aan gzsp-patiënten kenmerkt zich door de regiebehandelaar die is aangesteld.
De regiebehandelaar is een functionaris die verantwoordelijk is voor het in multidisciplinair verband uitvoeren van het behandelplan. Dit betekent dat de regiebehandelaar zorginhoudelijk in staat moet zijn om, in samenwerking met de andere zorgverleners, de zorgbehoefte van de patiënt te bepalen en te omschrijven in het behandelplan. De regiebehandelaar moet het behandelplan kunnen aanpassen aan mogelijke veranderingen in de zorgbehoefte.

Declaratie van zorg aan gzsp-patiënten
De regiebehandelaar zal de paramedische zorg, indien deze noodzakelijk is in het kader van de gzsp-behandeling voor de patiënt, opnemen in het behandelplan. Wanneer de paramedische zorg aan de patiënt niet is opgenomen in het behandelplan van de regiebehandelaar, is er dus geen sprake van paramedische zorg in