Lees verder
Per 1 januari 2020 valt de zorg door de specialist oudergeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt nu gefinancierd vanuit een tijdelijke subsidieregeling voor extramurale behandeling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor deze zorg regelgeving opgesteld onder de noemer: Generalistische geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp). Voor andere beroepsgroepen - zoals de gedragswetenschappers en de paramedici - blijft de subsidieregeling nog een jaar bestaan: voor hen volgt deze overheveling per 1 januari 2021.
Redactie

Andere aandachtspunten vanuit de NVLF zijn: • Het MDO (multidisciplinair overleg) dient aantoonbaar in het tarief te worden verwerkt. • Door de verschuiving van zorg zullen de kosten voor de eerstelijnszorg toenemen. Het is noodzakelijk hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen. • Goede informatievoorziening naar zorgverleners en instellingen over de financiering van aanvullende geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen in de eerstelijn.

Wat is generalistische geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen?

Het betreft zorg aan kwetsbare groepen, zoals ouderen met multiproblematiek, mensen met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen, mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking. Het betreft zorg aan mensen die geen Wlz-indicatie hebben en daar ook (nog) niet voor in aanmerking komen.

Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten

De specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten zijn, na of naast de huisarts, bij uitstek in staat om de complexiteit van deze patiënten en eventuele bijkomende complexiteit in zijn/haar situatie af te wegen en om te zetten in een behandelplan met een geneeskundig doel, gericht op herstel en/of omgaan met beperkingen. Zij leveren deze zorg vaak in samenwerking met ander zorgverleners in een multidisciplinair team (bv. met de gespecialiseerde psycholoog, paramedici en de vaktherapeut).

Tijdelijke subsidieregeling 1 jaar verlengd voor andere beroepsgroepen

Per 1 januari 2020 wordt eerst de artsenfunctie in de eerstelijnszorg versterkt, zodat de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten zelfstandig deze zorg kunnen declareren via de Zorgverzekeringswet. Voor de andere beroepsgroepen – zoals de gedragswetenschappers en de paramedici – blijft de subsidieregeling nog een jaar bestaan: voor hen volgt deze overheveling per 1 januari 2021.

Reactie NVLF

Bij de overleggen over dit NZa-advies heeft de NVLF met name gepleit voor een heldere afbakening tussen eerstelijnszorg (Zvw) en aanvullende geneeskundige zorg (Zvw), zowel zorginhoudelijk als financieel. Uit geluiden onder onze leden blijkt dat instellingen wisselend reageren op de vraag wanneer de behandeling valt onder de Zvw en wanneer onder de subsidieprestatie. De NVLF vindt dat onduidelijkheid over de aanspraak te allen tijde voorkomen moet worden.

Andere aandachtspunten vanuit de NVLF zijn:
• Het MDO (multidisciplinair overleg) dient aantoonbaar in het tarief te worden verwerkt.
• Door de verschuiving van zorg zullen de kosten voor de eerstelijnszorg toenemen. Het is noodzakelijk hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen.
• Goede informatievoorziening naar zorgverleners en instellingen over de financiering van aanvullende geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen in de eerstelijn.