Lees verder

Er is een nieuwe versie van het format groepsbehandeling beschikbaar.

Begin 2021 vroegen we jullie middels een poll of er behoefte was aan een herziening van het format geroepsbehandeling. Op basis van de reacties op die poll is het format doorlopen en zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Het format groepsbehandeling bestond uit
    a). het format met onderwerpen en vragen en vervolgens
    b). het format met voorbeelden om leden te inspireren.
    Beide documenten zijn samengevoegd in 1 document, waarmee we streven de leesbaarheid van het document te verbeteren.
  • In de inleidende tekst wordt uitgelegd waarom de NVLF zelf geen protocollen voor groepsbehandeling ontwikkelt (was wens van verschillende respondenten bij pollvraag).
  • De literatuurlijst evidentie groepsbehandeling is geactualiseerd.
  • Daarnaast zijn verschillende kleine taalkundige wijzigingen aangebracht om de leesbaarheid te vergroten.

In oktober 2021 is het herziene format voorgelegd aan de commissie vakinhoud. De commissie ging akkoord met het conceptformat, nadat deze op enkele kleine punten werd aangepast. In december heeft het bestuur van de NVLF de herziene versie van het format vastgesteld.

Download de nieuwe versie hier.

Over het format groepsbehandeling

Als je als logopedist groepsbehandelingen wilt gaan geven, vragen verschillende zorgverzekeraars om een protocol. Op de website van de NVLF staat een format groepsbehandeling. Dit format kan een logopedist ondersteunen bij het opstellen van een dergelijk protocol. Het format kan dienen als leidraad voor het uitwerken van een protocol en kan naar eigen inzicht en behoeften worden aangepast.

Ambitie
De herziening van het format groepsbehandeling sluit aan bij de ambitie van de NVLF dat in 2027 meer direct patiëntgebonden tijd beschikbaar is door vermindering van de administratieve lasten. Lees hier meer over deze ambitie.