Log in

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland bestaat vijf jaar. Daarom vinden ondergetekenden dat het tijd wordt om het Kwaliteitskader te evalueren. Zowel op bekendheid onder zorgverleners, als op haar toepasbaarheid. Deze evaluatie is ook besproken in het breed overleg palliatieve zorg waarin KNMG, Palliactief en de werkgroepen/commissies palliatieve zorg van de individuele wetenschappelijke verenigingen participeren. Er is een advies om voor deze evaluatie gebruik te maken van een knelpuntenanalyse. In navolging van de (landelijke) richtlijnen methodiek werd daarom een vragenlijst opgesteld. Deze zal worden opgestuurd aan een breed scala van wetenschappelijke en beroepsverenigingen.

Graag deelt de NVLF deze vragenlijst met jullie. Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst zal een advies worden opgesteld door Palliactief, IKNL en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) over of, en zo ja op welke wijze, het Kwaliteitskader doorontwikkeld moet worden. Met als doel de bekendheid, de bruikbaarheid en de inzetbaarheid