Lees verder
Hoe beïnvloeden ontwikkelingen als schaalvergroting, taakdifferentiatie en ketenvorming de wijze waarop zorgverleners hun vak uitoefenen? De VvAA hoort graag de gevolgen die jullie al dan niet ervaren door de verandering in het zorgveld. Op basis van de inzichten kiest VvAA de insteek om hierover het maatschappelijk en politieke debat te faciliteren.

Vanuit de politiek (hoofdlijnenakkoord) bestaat de wens om de zorg goedkoper, toegankelijker en doelmatiger te organiseren. Er is sprake van een duidelijke ontwikkeling naar steeds grotere organisatieverbanden in de zorg. VvAA ontvangt in toenemende mate verontrustende signalen van leden over de gevolgen van het gewijzigde evenwicht in het zorglandschap, tussen aanbieders, zorgverzekeraars en patiënten.

Kleinschalig georganiseerde zorgverleners hebben steeds minder ruimte om hun praktijk en zorgverlening naar eigen inzicht in te richten en kunnen steeds minder tijd besteden aan de patiënt . Oudere, vrijgevestigde zorgverleners dragen hun praktijk vervroegd over aan een keten of een grotere zorgaanbieder en jonge zorgverleners zien steeds vaker af van het praktijkhouderschap.

Visie VvAA
Als voorstander van het behoud van pluriformiteit en keuzevrijheid in het zorglandschap pleit VvAA voor een zorglandschap waarin zorgverleners zich kunnen organiseren in die werkvorm die bij hen past: klein- of grootschalig, wel of niet gecontracteerd en waarin de patiënt zélf kan blijven kiezen waar en door wie hij behandeld wil worden.

Brede verkenning
Vanuit deze visie en naar aanleiding van de signalen is zij samen met Stichting Beroepseer in mei 2021 een brede verkenning gestart om de effecten van het gewijzigde evenwicht in het zorglandschap en de invloed hiervan op de dagelijkse praktijk in kaart te brengen.

Uit het eerste deel van het onderzoek, de online gespreksessies met zorgverleners, is gebleken op welke wijze continuïteit van zorg van invloed is op de kwaliteit van zorg, wat zorgverleners verstaan onder vakmanschap en hoe zij aankijken tegen belang van vertrouwen. Deze bevindingen vormen de basis voor de enquête waarin zorgverleners kunnen aangeven welke voorwaarden zij belangrijk vinden voor het leveren van goede zorg.

Resultaten brede verkenning
Op basis van de onderzoeksresultaten bereidt VvAA na de zomer vervolgacties voor waarmee zij het maatschappelijk en politiek debat faciliteert over het belang van een zorglandschap waar zowel zorgverleners en patiënten een keuze hebben en waarmee zorgverleners met stem en steun worden bijgestaan in de huidige ontwikkelingen.

Klik hier om de enquete in te vullen.