Log in
Met ingang van 1 juli 2020 krijgt de patiënt het recht op (elektronische) inzage in zijn medisch dossier. Daarnaast kan de patiënt op verzoek een digitaal overzicht ontvangen van de logging-gegevens van zijn medisch dossier. Dit volgt uit de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

De Wabvpz is de opvolger van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens die sinds 1 juli 2017 van kracht is. Hieronder geven we een kort overzicht de belangrijkste verplichtingen.

Elektronische inzage en digitaal afschrift
Op 1 juli 2020 treedt artikel 15d van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking. Deze wet heeft betrekking op het recht op elektronische inzage en een digitaal afschrift. Het betreft hier inzage of een afschrift van het dossier van de betreffende patiënt of van diens gegevens die de zorgaanbieder via een elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar stelt. Het is vanzelfsprekend dat een persoon recht heeft op elektronische inzage en een digitaal afschrift van zijn eigen medische gegevens. De WGBO geeft patiënten al het recht op inzage of afschrift, zij het op papier of bij de zorgverlener op het scherm. Ook onder de