Lees verder
Met ingang van 1 juli 2020 krijgt de patiënt het recht op (elektronische) inzage in zijn medisch dossier. Daarnaast kan de patiënt op verzoek een digitaal overzicht ontvangen van de logging-gegevens van zijn medisch dossier. Dit volgt uit de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

De Wabvpz is de opvolger van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens die sinds 1 juli 2017 van kracht is. Hieronder geven we een kort overzicht de belangrijkste verplichtingen.

Elektronische inzage en digitaal afschrift

Op 1 juli 2020 treedt artikel 15d van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking. Deze wet heeft betrekking op het recht op elektronische inzage en een digitaal afschrift. Het betreft hier inzage of een afschrift van het dossier van de betreffende patiënt of van diens gegevens die de zorgaanbieder via een elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar stelt. Het is vanzelfsprekend dat een persoon recht heeft op elektronische inzage en een digitaal afschrift van zijn eigen medische gegevens. De WGBO geeft patiënten al het recht op inzage of afschrift, zij het op papier of bij de zorgverlener op het scherm. Ook onder de AVG kan een persoon al informatie in een gangbare elektronische vorm krijgen als het verzoek elektronisch wordt ingediend. De Wabvpz is een verbijzondering van de algemene rechten uit de AVG specifiek voor de zorg en elektronische gegevensuitwisseling. Het afschrift wordt kosteloos verstrekt.
De wet beschrijft niet op welke manier de digitale inzage moet plaatsvinden; het zou bij wijze van spreken ook via een USB-stick met PDF’s kunnen.

Logging

Ook artikel 15e van de Wabvpz treedt op 1 juli 2020 in werking. Hierin wordt ingegaan op logging en specifiek welke loggingsinformatie ook moet worden opgenomen in een afschrift, in aanvulling op de al bestaande plicht tot logging op grond van de AVG.
Het softwaresysteem moet kunnen identificeren welke zorgverlener toegang heeft tot het softwaresysteem en met zekerheid vaststellen dat die zorgverlener ook werkelijk is wie hij zegt dat hij is (authenticatie). Ook moet het systeem gericht rechten voor toegang tot patiëntgegevens aan zorgverleners kunnen toekennen (autorisatie) en moet het mogelijk zijn te controleren wie toegang heeft (gehad) tot deze gegevens (logging)

Softwareleveranciers

De NVLF heeft bij haar bekende softwareleveranciers geïnformeerd naar status rondom het inbouwen van de mogelijkheid voor online inzage van het medische dossier en de logging.
De status van de verschillende softwareleveranciers houden wij bij in dit overzicht.