Lees verder
Donderdag 19 mei hebben de FvOv-verenigingen zich uitgesproken voor het onderhandelaarsakkoord voor de cao-po. Daarmee, gegeven het feit dat ook de andere bonden en de po-raad akkoord zijn gegaan, is de nieuwe cao met een looptijd van 1 januari tot 31 mei 2022 een feit. In de komende weken zal een nieuwe cao-tekst beschikbaar komen. Met het sluiten van dit akkoord is er geen verschil meer in salariëring tussen werknemers in het po en vo wanneer ze in dezelfde schaal zitten. Ook in de toelages in het po en vo zijn vanaf nu geen verschillen.

Zeker niet iedereen blij!

Alhoewel er heel veel geld in het po is geïnvesteerd is dat met name terechtgekomen bij leraren en in mindere mate bij de directeuren. Ook voor het oop betekent het dichten van de kloof dat men er in salaris op vooruit gaat. Maar het verschil tussen de po- en de vo-schalen was al een stuk kleiner dan voor de leraren. Met ook de, op zich vanwege de grote tekorten begrijpelijke, arbeidsmarkttoelage voor directeuren maakt dat menig oop’er zich het stiefkind van het akkoord voelt. ‘Ik zie het als onze opdracht om in de komende jaren de waardering voor het oop in de cao een plek te geven,’ aldus  FvOv-voorzitter Jilles Veenstra, ‘de wirwar aan toelages trekken bijvoorbeeld het salarisgebouw scheef en doen geen recht aan de belangrijke rol van het oop in het onderwijs. Het is heel mooi dat we bereikt hebben dat leraren de keuze voor het type onderwijs niet meer hoeven te laten afhangen van de hoogte van het salaris. Maar onderwijs maken we samen!’
Voor de leraren is het een heel ander verhaal, met dit akkoord is de laatste stap gezet naar het vo en komt daarmee een eind aan een strijd die in 2018 begon en nu een bekroning heeft gekregen.


Reactie NVLF

De NVLF is zich er terdege van bewust dat het onderhandelaarsakkoord voor de logopedisten in het onderwijs veel  minder gunstig is dan voor leerkrachten. Uit de ledenraadpleging blijkt dan ook dat bij veel logopedisten grote bezwaren leven ten aanzien van het feit dat zij in de afgelopen tijd niet of nauwelijks hebben geprofiteerd van de extra investeringen in het onderwijs (en er een kloof dreigt te ontstaan tussen op en oop). Bij de ledenraadpleging voor het onderhandelaarsakkoord hebben 92 NVLF-leden hun stem uitgebracht; 46 logopedisten stemden voor, 42 leden stemden tegen en er waren 4 onthoudingen.


Het vervolg

Deze cao loopt af op 31 mei, binnenkort zullen de gesprekken voor een nieuwe cao starten. Zo zal er voor dit jaar nog een loonstijging worden afgesproken, overigens zal deze gelijk zijn aan die van het vo om geen nieuwe loonkloof te laten ontstaan. Op dit moment worden een aantal oop-functies (onderwijsassistent, logopedist en gedragswetenschapper) en directiefuncties  onder de loep genomen om te kijken of de verantwoordelijkheden op een juiste manier in de functie zijn beschreven. De opbrengst van dit traject zal dienen als input voor deze nieuwe cao, de uitkomst is op dit moment nog niet duidelijk.

Loon naar werken

De NVLF streeft ernaar dat logopedisten in 2027 worden beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als overige arbeidsvoorwaarden. Lees hier meer over deze ambitie.