Lees verder
De missie van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is het bevorderen van een kwalitatief hoogstaande beroepsuitoefening door paramedici. Kwaliteitsregistratie borgt en geeft inzicht in de kwaliteit van de beroepsuitoefening van paramedici. Het gaat over deskundigheidsbevordering van paramedici en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

De essentie van onze visie is dat paramedici zich bij het Kwaliteitsregister Paramedici willen registreren. Een kwaliteitsregistratie die voor onder meer cliënten, zorgverzekeraars en werkgevers zichtbaar en van meerwaarde is.

Voor het vergroten van de zichtbaarheid van kwaliteitsregistratie is gegevensuitwisseling met Vektis en Zorgkaart Nederland noodzakelijk. Vektis is voor zorgverzekeraars een ‘uitvoeringsorgaan’ met betrekking tot declaraties van paramedici. Zorgkaart Nederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

Deze gegevensuitwisseling met Vektis en Zorgkaart Nederland is beperkt tot de data die op dit moment al openbaar zijn via onze website. Vanzelfsprekend worden geen data uit het digitaal portfolio van een geregistreerde met derden gedeeld.

Gegevensuitwisseling Vektis en Zorgkaart Nederland
Met het online register van Kwaliteitsregister Paramedici is de status van alle geregistreerde paramedici openbaar. Een paramedicus is: of niet-geregistreerd of wel geregistreerd. In het laatste geval gaat het om een diplomastatus, een kwaliteitsstatus of een tijdelijke kwaliteitsstatus. Deze data moeten ook in de praktijk voor cliënten en zorgverzekeraars toegankelijk en laagdrempelig zijn. Hiervoor is gegevensuitwisseling tussen Vektis en KP noodzakelijk (verder: Vektis koppeling) en een doorkoppeling van deze gegevens naar Zorgkaart Nederland.

o Vektis-koppeling
Met een koppeling tussen Vektis en KP beschikken wij over en weer over actuele gegevens. Gevolg hiervan is dat voor zowel paramedici als zorgverzekeraars administratieve lasten worden verminderd. Met de Vektis koppeling ontvangt KP niet alleen de AGB-codes, maar ook praktijkgegevens. Deze laatste gegevens zijn daarmee zo actueel als mogelijk en hoeven paramedici niet langer (‘dubbel)’ te registreren bij KP. Voor zorgverzekeraars worden ook administratieve lasten verminderd, omdat zorgverzekeraars online zonder vertraging weten of een paramedicus kwaliteitsgeregistreerd is. Hierdoor hoeven zorgverzekeraars deze check niet langer meer handmatig te doen via de KP website, wat belangrijk is bij het aangaan van een contract en het betalen van declaraties.

o Doorkoppeling naar Zorgkaart Nederland
Cliënten kunnen hiermee in de eigen plaats of regio een paramedicus zoeken. Tussen Zorgkaart Nederland en Vektis worden al gegevens uitgewisseld. Een belangrijk uitgangspunt voor de samenwerking vanuit KP is om met de Vektis koppeling ook een doorkoppeling naar Zorgkaart Nederland mogelijk te maken. Hierdoor kunnen cliënten ook op Zorgkaart Nederland zien dat een paramedicus geregistreerd is. Dit vergroot de zichtbaarheid van paramedici.

o Rapportage trends en ontwikkelingen beroepsgroep
Vektis heeft in haar database veel data over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de paramedische zorg. Passend bij de gewenste gegevensuitwisseling tussen Vektis en KP, is dat Vektis op maat voor iedere beroepsgroep een jaarlijkse rapportage deelt met KP. KP stuurt deze rapportage naar de paramedische beroepsverenigingen, zodat zij hiermee waardevolle gegevens hebben voor de beleidsontwikkeling ten behoeve van de eigen beroepsgroep.

Hoe verder?
KP is in gesprek met Vektis over de gegevensuitwisseling, het verminderen van administratieve lasten en het verkrijgen van rapportages per beroepsgroep. Als deze gesprekken verder succesvol blijken te zijn, zal KP een verkennend gesprek aangaan met de Patiëntenfederatie Nederland voor de doorkoppeling naar Zorgkaart Nederland. Op dit moment is de planning dat alles na de zomer 2021 klaar moet zijn.

Voor paramedische beroepsverenigingen is het ook belangrijk om hun leden te informeren over deze ontwikkelingen. Immers hun leden hebben moeten de kwaliteitsregistratie steeds op orde hebben om contracten aan te gaan met zorgverzekeraars en voortaan zal betaling van declaraties nog directer worden gekoppeld aan een geldende kwaliteitsregistratie.