Lees verder

In 2021 heeft de NVLF kritisch gekeken naar de criteria van een aantal NVLF-registers. Met het register dyslexie is nog even gewacht tot het verschijnen van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie.
De richtlijn is inmiddels een feit, dus werd het tijd om ook de criteria voor registratie en herregistratie in het register dyslexie kritisch te bekijken.

De NVLF-registers zijn onderling vergeleken en voor het register dyslexie is ook een vergelijking gemaakt met de criteria voor andere professionals die betrokken zijn bij de dyslexiezorg. Ook is opnieuw geijkt wat minimaal nodig is om kwaliteit te borgen en er is kritisch gekeken hoe de lasten voor de logopedist kunnen worden teruggedrongen. Voor het register dyslexie bleek een herziening van de criteria voor herregistratie op zijn plaats.

Wat is er veranderd?

Deskundigheidbevordering:
Het aantal uren te besteden aan deskundigheidsbevordering blijft 32. Deze uren kunnen nu gevuld worden met zowel geaccrediteerde als niet-geaccrediteerde bij- en nascholing èn overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Werkervaringseis:
De werkervaringseis uitgedrukt in direct cliëntgebonden activiteiten wordt verlaagd van vijf uur per week naar vier uur per week.

Registratie Kwaliteitsregister Paramedici:
De vereiste om als kwaliteitsgeregistreerd logopedist vermeld te staan in het Kwaliteitsregister paramedici blijft behouden.

De nieuwe criteria voor herregistratie worden officieel per 1 maart 2022 van kracht. Mocht je voor 1 maart moeten herregisteren – en zijn de nieuwe criteria in jouw voordeel – dan gaan we daar coulant mee om.

Je vindt de herziene versie hier.

Dit bericht sluit aan bij Ambitie 3: In 2027 is meer direct patiëntgebonden tijd beschikbaar door vermindering van de administratieve lasten. Lees meer over deze ambitie.