Lees verder

Eerder deze week verschenen berichten in het nieuws over de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders. Die zou ‘niet uitvoerbaar’ en ‘onbetaalbaar’ zijn. De NVLF heeft het lobbybureau waarmee zij samenwerkt gevraagd om de consequenties van deze nieuwe wet voor logopedisten op een rij te zetten.  Het baart de NVLF zorgen dat de nieuwe wet leidt tot verhogingen van de administratieve lasten. Samen met het lobbybureau houden wij de ontwikkelingen goed in de gaten en kijken welke stappen we kunnen ondernemen. We houden jullie op de hoogte .

Het lobbybureau heeft de Wtza, de concept-uitvoeringsregeling en het concept-uitvoeringsbesluit Wtza, doorgenomen en komt op basis daarvan tot de volgende consequenties voor logopedisten:

Meldplicht
Het is de bedoeling dat de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking treedt met ingang van 1 januari 2022. Met deze wet wordt allereerst met artikel 2 een meldplicht ingevoerd voor zorgverleners – die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) – die reeds zorg verlenen of zorg willen gaan verlenen of laten verlenen. Alle logopedisten die werkzaam zijn in de zorg vallen hieronder. Het doel van deze meldplicht is om het risicotoezicht op nieuwe zorgaanbieders effectiever vorm te geven. Daarnaast heeft de meldplicht als doel dat nieuwe zorgaanbieders vooraf kennis hebben genomen van de eisen die gelden vanaf het moment waarop zij zorg gaan verlenen.

Nieuwe zorgverleners moeten zich melden vóór aanvang van de zorgverlening. Reeds bestaande zorgverleners moeten binnen 6 maanden na de inwerkingtreding van de wet voldoen aan de meldplicht. Dit betekent dat deze zorgverleners uiterlijk 30 juni 2022 aan deze meldplicht moeten hebben voldaan. Wanneer de wet in werking is getreden kunnen zorgaanbieders zich melden door het aanleveren van een volledig ingevuld meldingsformulier bij het CIBG via het portal www.toetredingzorgaanbieders.nl.

  • Bestaande logopedisten melden zich uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van de Wtza via het meldingsformulier bij het CIBG
  • Nieuwe logopedisten melden zich vóór aanvang van de zorgverlening via het meldingsformulier bij het CIBG


Toelatingsvergunning

Daarnaast regelt artikel 4 van de Wtza dat een instelling over een toelatingsvergunning moet beschikken wanneer deze instelling medisch specialistische zorg verleent (artikel 4, lid 1 sub a) of wanneer er meer dan 10 zorgverleners werkzaam zijn die zorg of een andere dienst verlenen als omschreven in de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet (artikel 4, lid 1 sub b). Volgens de concept-uitvoeringsregeling Wtza valt logopedie niet onder medisch specialistische zorg. Wel kan artikel 4, lid 1 sub b voor logopedisten van toepassing zijn. De toelatingsvergunning kan op twee manieren worden aangevraagd na inwerkingtreding van de wet: door een volledig ingevuld aanvraagformulier per post of via het portal www.toetredingszorgaanbieders.nl naar het CIBG te sturen. Wanneer een zorginstelling reeds beschikt over een toelating op grond van artikel 5, lid 1 van de Wet toelating zorginstellingen, wordt deze Wtzi-toelating van rechtswege omgezet in een Wtza-vergunning.

  • Een logopediepraktijk waar meer dan 10 zorgverleners werkzaam zijn moet over een toelatingsvergunning beschikken. Dit geldt voor zowel bestaande praktijken als nieuwe praktijken.
  • Logopedisten die als solist werken hoeven niet over een toelatingsvergunning te beschikken.

 

Onafhankelijk intern toezichthouder
Tot slot stelt artikel 3 Wtza de eis van een onafhankelijk intern toezichthouder wanneer een zorgaanbieder dient te beschikken over een toelatingsvergunning. Echter worden kleinere instellingen die zorg (doen) verlenen zonder verblijf en waarbij geen sprake is van medisch specialistische zorg dan wel verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding uitgezonderd van deze verplichting wanneer zij met 25 of minder zorgverleners zorg als omschreven in de Zvw of Wlz verlenen of doen verlenen. Dit staat geschreven in artikel 5 van het concept-uitvoeringsbesluit Wtza en de bijbehorende toelichting. Het belang en de noodzaak van een onafhankelijke interne toezichthouder wordt bij deze instellingen in minder mate aanwezig geacht.

  • Een logopediepraktijk waarbij meer dan 25 zorgverleners werkzaam zijn, dient een onafhankelijk intern toezichthouder aan te stellen.
  • Een logopediepraktijk waarbij 25 of minder zorgverleners werkzaam zijn, wordt uitgezonderd van de eis tot het aanstellen van een onafhankelijk intern toezichthouder.

 

Update 1/12/2020
De NVLF heeft samen met haar PPN-partners via de internetconsultatie gereageerd op de concept- WTZa regeling.
Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) betreurt dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een nieuwe en niet goed werkbare regeling Wet Toetreding Zorgaanbieders instelt die fraude moet tegen gaan. Er is vanuit de paramedische zorgverleners al eerder bij VWS aangegeven dat deze regeling kleine praktijken en ZZP’ers onevenredig raakt.
Klik hier voor de brief.