Log in

Bianca Rootsaert heeft per 1 september het voorzitterschap van het Paramedisch Platform Nederland op zich genomen. Zij neemt de voorzittershamer over van Viola Zegers. Bianca Rootsaert is directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en bestuurslid van Paramedisch Platform Nederland.