Lees verder
In mei 2019 hebben beroepsverenigingen van paramedici (waaronder de NVLF), zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en de georganiseerde patiëntenbeweging bestuurlijke afspraken gemaakt over de paramedische zorg in de periode 2019-2022. Wat is de stand van zaken van de verschillende onderdelen van het Bestuurlijk Akkoord? We praten je graag even bij.

Kwaliteit van zorg
Het ministerie van VWS stelt tot en met 2022 in totaal € 15 miljoen beschikbaar om de kwaliteitsontwikkeling te stimuleren onder meer door kennisvergroting en onderzoek. In opdracht van het ministerie van VWS is ZonMw eind vorig jaar een programma paramedische zorg gestart. Dit programma bestaat uit twee onderdelen: Kennisvergroting & Onderzoek en Kwaliteit & Transparantie. De eerste subsidierondes zijn opengesteld, later dit jaar volgen nog enkele rondes.

Informatie voor de patiënt
Het is belangrijk dat de patiënt goede informatie heeft over paramedische zorg. Die informatie moet actueel en vergelijkbaar zijn. Het gaat daarbij om het antwoord op de vragen waar welke zorg beschikbaar is, wat andere patiënten ervan vinden en wat de kwaliteit van de zorg is.
De huidige patiëntinformatie verdient verbetering. Een belangrijk punt daarbij is het samen beslissen van zorgverlener en patiënt over de gewenste aanpak.
Daarnaast is het van belang dat de beschikbare informatie op één plaats te vinden is. Er wordt een project gestart om te kijken of de huidige PREM en Zorgkaart Nederland samen te voegen zijn.

Organisatiegraad
Paramedisch Platform Nederland (PPN) leidt dit project. Samen met vertegenwoordigers van KNGF, Keurmerk, zorgverzekeraars, Patiëntenfederatie, NZa en het ministerie van VWS zijn we momenteel bezig met een plan van aanpak voor de komende 3,5 jaar. Onderdeel van dit plan is een nulmeting, dat wil zeggen een inventarisatie van welke initiatieven (regionale monodisciplinaire en met name multidisciplinaire netwerken / samenwerkingsverbanden) er op dit moment al zijn.

Digitalisering
Op dit moment wordt het huidige ICT-landschap in de paramedische zorg in kaart gebracht. Onder andere om een beeld te krijgen van de problemen waar patiënten en zorgverleners tegenaan lopen. Dit onderzoek bevat ook aanbevelingen voor vervolgstappen.

Kostenonderzoek
Ook het kostenonderzoek komt voort uit het Bestuurlijk Akkoord. Op dit moment worden de resultaten van de verschillende onderdelen van het onderzoek met elkaar in samenhang geduid, conform de onderzoeksopdracht. Het rapport zal begin maart afgerond zijn.

(Ont)Regel de zorg
Van september tot november 2019 dachten bijna veertig logopedisten, diëtisten, oefen-, huid- en ergotherapeuten en vertegenwoordigers van belanghebbende partijen na over het verminderen van administratieve lasten. Deze schrap- en verbetersessies leverden tien concrete acties op, die in december 2019 werden overhandigd aan minister Bruno Bruins.

Bekijk hier alle schrap- en verbeterpunten en actieplannen.

Meer informatie
Bovengenoemde onderwerpen moeten ervoor zorgen dat de paramedische zorg de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek volgt.
Op de speciale pagina over het Bestuurlijk Akkoord 2019-2022 vind je meer informatie over het Bestuurlijk Akkoord. Ook houden we hier nauwkeurig bij wat de laatste stand van zaken is van de verschillende onderwerpen.