Lees verder

De NZa heeft de  Beleidsregel logopedie 2023 gepubliceerd die per 1 januari 2023 in werking treedt.

Samen met zorgverzekeraars en de NZa werkt de NVLF jaarlijks aan het verbeteren van de beschrijving van de prestaties logopedie. Indien van toepassing worden ook nieuwe prestaties toegevoegd.

Voor 2023 zijn er geen grote wijzigingen. De prestaties ‘Overleg met derden’ en ‘Verslaglegging aan derden’ zijn voor alle paramedische beroepsgroepen gelijk getrokken met de beschrijvingen van de prestatie ‘informatieverstrekking’ die in andere eerstelijnssectoren, zoals de huisartsenzorg en mondzorg, gelden.

Knelpunten

Over de bestaande knelpunten zoals de herziening van de prestatie ‘lange zitting’ en specifieke prestaties ‘stotteren’, ‘afasie’ en ‘preverbaal’ is nog geen besluit genomen. Deze punten worden meegenomen in de cyclus voor 2024.

Hetzelfde geldt voor de vergoeding van het  MDO/indirecte tijd. Samen met de NZa onderzoekt de NVLF de mogelijkheden voor patiëntgroepen die in verhouding meer indirect patiëntgebonden tijd vergen naar experimenteermogelijkheden in de bekostiging, zoals een pilot met bundelbekostiging via bijvoorbeeld een facultatieve prestatie.

Toelichting wijzigingen Beleidsregel Logopedie 2023

 • Informatieverstrekking aan derden – mondeling (Ipv prestatie overleg met derden)

Voor informatieverstrekking aan derden – mondeling wordt één prestatie onderscheiden met een vrij tarief.

Het betreft hier werkzaamheden die niet tot de te verzekeren prestaties bij of krachtens de Zorgverzekeringswet behoren en aldus door de aanvrager zelf moeten worden betaald, althans niet bij de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt ten laste van de Zvw in rekening kunnen worden gebracht.

Voor het declareren van deze prestatie gelden de volgende voorwaarden, voorschriften en beperkingen:

 1. Er dient sprake te zijn van een informatieverzoek afkomstig van een derde (al dan niet via de patiënt) die niet volgt uit zorg- of dienstverlening in het kader van de Zvw, Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet;
 2. De informatie wordt mondeling verstrekt aan de aanvrager;
 3. De patiënt dient schriftelijk toestemming te verlenen voor het verstrekken van de informatie aan de derden;
 4. Naast de declaratie van de prestatie ‘informatieverstrekking aan derden – mondeling’ mag geen andere prestatiebeschrijving in het kader van de informatieverstrekking in rekening worden gebracht.

Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht:

 1. Indien het een informatieverzoek betreft waarvoor bij enig wettelijk voorschrift is bepaald dat zorgaanbieders die informatie kosteloos ter beschikking moeten stellen.
 2. In het kader van zorgverlening waarvoor de zorgaanbieder:
  a. de patiënt heeft verwezen, zoals bij een aanvraag/machtiging voor geneesmiddelen, hulpmiddelen;
  b. een advies vraagt aan een andere zorgaanbieder.
 3. Voor een (later) gevraagde toelichting of verduidelijking op de verstrekte informatie.
 • Informatieverstrekking aan derden – schriftelijk (Ipv prestatie verslag aan derden)

Voor informatieverstrekking aan derden – schriftelijk wordt één prestatie onderscheiden met een vrij tarief.

Het betreft hier werkzaamheden die niet tot de te verzekeren prestaties bij of krachtens de Zorgverzekeringswet behoren en aldus door de aanvrager zelf moeten worden betaald, althans niet bij de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt ten laste van de Zvw in rekening kunnen worden gebracht.

Voor het declareren van deze prestatie gelden de volgende voorwaarden, voorschriften en beperkingen:

 1. Er dient sprake te zijn van een schriftelijk informatieverzoek afkomstig van een derde (al dan niet via de patiënt) die niet volgt uit zorg- of dienstverlening in het kader van de Zvw, Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet;
 2. De informatie dient schriftelijk te worden verstrekt aan de aanvrager;
 3. De patiënt dient schriftelijk toestemming te verlenen voor het verstrekken van de informatie aan de derden;
 4. Naast de declaratie van de prestatie ‘informatieverstrekking aan derden – schriftelijk’ mag geen andere prestatiebeschrijving in het kader van de informatieverstrekking in rekening worden gebracht.

Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht:

 1. Indien het een informatieverzoek betreft waarvoor bij enig wettelijk voorschrift is bepaald dat zorgaanbieders die informatie kosteloos ter beschikking moeten stellen.
 2. In het kader van zorgverlening waarvoor de zorgaanbieder:
  a. de patiënt heeft verwezen, zoals bij een aanvraag/machtiging voor geneesmiddelen, hulpmiddelen;
  b. een advies vraagt aan een andere zorgaanbieder.
 3. Voor een (later) gevraagde toelichting of verduidelijking op de verstrekte informatie.

Documenten