Lees verder

De NZa heeft de  Beleidsregel logopedie 2022 bekendgemaakt.

De NVLF heeft samen met zorgverzekeraars en de NZa gewerkt aan het uitbreiden en verbeteren van de beschrijving van een aantal prestaties.

Na de publicatie van het kostenonderzoek heeft de werkgroep Vervolg kostenonderzoek voorstellen geformuleerd om uitvoering aan het kostenonderzoek te geven. Een van de voorstellen was om de indirecte tijd die voortvloeit uit de logopedische werkzaamheden declarabel te maken en terug te laten komen in de prestaties logopedie. Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor het multidisciplinair overleg (MDO), het opstellen van verslagen, aanvragen van hulpmiddelen en het uitbreiden van de lange zitting. De voorstellen van deze werkgroep zijn allemaal ingebracht.

Ook zijn andere aanvragen voor nieuwe prestaties of wijzigingen besproken zoals aanpassing in de prestatie Integraal Zorg Stotteren, PACT en een nieuwe prestatie voor transgenderzorg.

 

Knelpunt
Helaas zijn niet alle aangevraagde prestaties, zoals uitbreiding van lange zitting en multidisciplinair overleg (MDO), gelijk gehonoreerd. Het vergoeden van de indirecte tijd is en blijft een groot knelpunt.  Met de NZa, zorgverzekeraars en de andere paramedische beroepsgroepen is afgesproken dat dit onderwerp in 2021 voortgezet gaat worden.

Voor de transgenderzorg wordt bekeken of een facultatieve prestatie niet beter past voor deze selectieve patiëntengroep.

 

Specifieke prestaties stotteren, preverbaal en afasie

Een ander onderdeel dat in 2021 verder wordt opgepakt is het voornemen van de NZa om per 2023 de specifieke prestaties stotteren, preverbaal en afasie op te laten gaan in de prestatie lange zitting.

De lange zitting lijkt passender  voor de zorg aan patiënten met afasie, preverbale logopedie en stotteren, omdat het vooral lijkt te gaan om zorg die meer tijd kost. De prestatie lange zitting is bedoeld voor vergoeding voor de langere duur van een zitting bij patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen. Terwijl een specifieke prestatie meer past bij een specialisatie van een beroepsgroep.

De NVLF staat niet afwijzend tegenover dit principe, mits de prestatie lange zitting voldoende ruimte biedt om deze patiëntengroepen goed te kunnen blijven behandelen. Omdat de prestatie lange zitting niet door alle zorgverzekeraars en veelal tegen lagere tarieven worden ingekocht baart dit voorstel tot nu toe wel grote zorgen.

 

 

Toelichting Beleidsregel Logopedie 2022

 

Schrappen Telefonische zitting

Per 1  januari 2022 wordt de prestatie telefonische zitting geschrapt. Het is namelijk niet aan de NZa om voor iedere leveringsvorm een aparte prestatie vast te stellen. Nu bestaat er echter verwarring met het leveren van digitale zorg (videobellen), die gedeclareerd kan worden als onderdeel van de reguliere prestaties. Alle brancheorganisaties van zorgaanbieders stemmen hiermee in, maar vinden wel dat de dienstverlening per telefoon beschikbaar moet blijven voor patiënten die deze vorm van zorg nodig hebben. Het mag bovendien niet leiden tot een toename van de administratieve lasten. Zorg kan nog steeds telefonisch geleverd worden, maar de NZa stelt daar nu geen nadere voorwaarden meer aan. Eventueel kunnen verzekeraars hierover nadere (declaratie)afspraken maken met de zorgaanbieders. De NZa-prestaties zijn daar niet meer de beperkende factor in.

 

Prestatie integraal zorg stotteren: meerdere prestaties op een dag declareren

In de nieuwe beleidsregel staat duidelijke beschreven dat de prestatie IZS meerdere keren op één dag gedeclareerd kan worden.

De zorgverzekeraar kan in contracten en polisvoorwaarden nadere voorwaarden stellen voor het declareren van de paramedische zorg. Deze nadere voorwaarden mogen niet tegenstrijdig zijn met de prestatiebeschrijvingen, maar mogen dus wel een nadere invulling geven.

 

Toelichting NZA vergoeden indirecte tijd

Wij begrijpen het belang van het stimuleren van samenwerking tussen zorgprofessionals, wat bijvoorbeeld substitutie van de tweede naar de eerste lijn kan ondersteunen.

 

Al meerdere jaren verzoeken aanbieders ons tot het apart declarabel maken van indirect patiëntgebonden tijd, zoals het MDO en de verslaglegging. Aanbieders geven aan dat de indirect patiëntgebonden tijd niet vanuit het tarief voor de prestaties van direct patiëntgebonden tijd vergoed wordt. De oorzaak van het probleem ligt dan ook in de hoogte van de vergoeding.

De bekostiging voor paramedische zorg is gericht op het in rekening kunnen brengen van direct patiëntengebonden tijd. De prestaties zijn integraal omschreven. De indirect patiëntgebonden tijd vormt daarmee onderdeel van het tarief voor deze prestaties. Het lijkt ons wel goed om begin 2021 door te praten over de aandacht in de bekostiging van zorg die in verhouding meer indirecte tijd met zich brengt.

Ga naar de beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie