Lees verder
De beleidsregel logopedie 2021 is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend gemaakt. Op verzoek van de NVLF zijn enkele beschrijvingen van prestaties gewijzigd. Maar niet alle wijzigingen die de NVLF heeft voorgesteld zijn goedgekeurd door de NZa.

Telelogopedie
De NVLF heeft samen met zorgverzekeraars en de NZa gewerkt aan het uitbreiden en verbeteren van de beschrijving van een aantal prestaties. De NZa stelde voor om de prestaties telelogopedie te schrappen. Dit betekent dat de telelogopedie via de reguliere prestaties in rekening gebracht kan worden. De NVLF heeft dit voorstel omarmd.

Afgewezen
Helaas zijn niet alle aangevraagde prestaties, zoals uitbreiding van lange zitting en multidisciplinair overleg (MDO), gehonoreerd. De NVLF is van mening dat de nieuwe prestatie ‘lange zitting’ geen recht doet aan alle patiënten die een langere zitting nodig hebben. Ook een prestatie voor een MDO is wederom afgewezen. Hiervoor blijven we strijden samen met de andere paramedische beroepsgroepen in de gesprekken over prestaties in 2022.

Toelichting wijzigingen

Meer dan één prestatie per dag in rekening brengen
In de regels voor het registreren en declareren van paramedische zorg staan voorwaarden voor het declareren van meer dan één prestatie per dag. De voorwaarden zijn bedoeld om onjuiste of ondoelmatige declaraties te voorkomen. Deze voorwaarden zijn dit jaar niet veranderd, maar wel verduidelijkt in de regelgeving.

In de volgende situaties is het declareren van meer prestaties op één dag wél toegestaan:

  • Als er een medische noodzaak is;
  • Als een patiënt één of meer zorgvragen heeft, met daarbij behorende behandelplannen;
  • Als de behandelingen gedaan worden door verschillende paramedische disciplines. Bijvoorbeeld fysiotherapie en oefentherapie kunnen op dezelfde dag prestaties in rekening brengen bij de patiënt.

De NZa verwacht van de zorgverzekeraars dat zij per 2021 deze voorwaarden goed hebben verwerkt in hun systemen. In de tussentijd kan het voorkomen dat zij onterecht declaraties afkeuren omdat hun controlesystemen nog niet zijn aangepast. De NZa roept zorgverzekeraars op om hier in de tussentijd pragmatisch mee om te gaan, door bijvoorbeeld na uitleg van de zorgaanbieders declaraties die voldoen aan de uitleg van de regelgeving alsnog goed te keuren.

Toeslag voor behandeling in een instelling
De toeslag voor behandeling in een instelling mag niet in rekening gebracht worden als er in de instelling een behandelruimte aanwezig is. Per 1 januari 2021 is deze declaratievoorwaarde aangepast. De toeslag kan alleen in rekening gebracht worden als er daadwerkelijk reistijd en/of reiskosten naar de instelling gemaakt worden voor de behandeling van de patiënt.

Digitale zorg
De prestatiebeschrijvingen van de NZa bieden zorgaanbieders en zorgverzekeraars de ruimte om een eigen keuze te maken over de inzet van vormen van digitale zorg. Het staat zorgaanbieders binnen de bestaande prestaties (bijvoorbeeld de reguliere zitting) vrij om hun zorgproces te veranderen door bijvoorbeeld face-to-face contact gedeeltelijk te vervangen door digitale zorg op afstand, of om digitale zorg als aanvulling op de behandeling aan te bieden. Dit is mogelijk zonder dat de bestaande prestaties gewijzigd moeten worden. Of digitale zorg geleverd kan worden, is in de meeste gevallen ter beoordeling aan de zorgaanbieder, met inachtneming van wet- en regelgeving en richtlijnen over goede zorg. Voorwaarde voor het declareren van digitale zorg is wel dat de zorg op afstand inhoudelijk vergelijkbaar is met de reguliere zorgverlening.

Aparte prestatie telelogopedie geschrapt
Per 1 januari 2021 kan digitale logopedische zorg – net als bij de andere paramedische sectoren – via de reguliere prestaties in rekening gebracht worden. De aparte prestatie hiervoor is daarom per 2021 geschrapt. Dit betekent ook dat de beperkingen voor het in rekening brengen van digitale logopedische zorg vervallen. Om zorg digitaal te leveren, is het nu bijvoorbeeld niet meer noodzakelijk dat er ook reguliere logopedische behandelingen in dezelfde ruimte moeten plaatsvinden.

Behandeling niet in dezelfde ruimte
De declaratievoorwaarde dat screening, anamnese en onderzoek en de zitting in dezelfde behandelruimte moet plaatsvinden, is geschrapt in de regels voor logopedie. In het beleid van de NZa staan regels over het declareren van zorg, het beleid regelt niet de zorginhoud en de locatie van de zorgverlening. Waar en hoe de zorgverlening moet plaatsvinden, kan bijvoorbeeld in een zorginhoudelijke richtlijn geregeld worden.

Omschrijving Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt gewijzigd
De omschrijving van de prestatie Instructie/overleg met ouders/verzorgers van de patiënt is gewijzigd. In de huidige omschrijving staat dat de prestatie in rekening gebracht kan worden, indien daar op basis van medische gronden behoefte aan is.
De omschrijving wordt ‘dat indien de zorgbehoefte van de patiënt daartoe aanleiding geeft, deze prestatie in rekening gebracht kan worden bij de logopedische behandeling’.

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (Gzsp)
De regelgeving paramedische zorg behoeft in 2020 nog een wijziging met betrekking tot de overheveling van de Gzsp naar de Zvw. De regelgeving Gzsp vormt de basis voor de wijziging in de regelgeving paramedische zorg voor deze patiëntengroep. De regelgeving Gzsp is nog niet vastgesteld door de NZa waardoor de NZa deze beleidswijziging nog niet heeft kunnen opnemen in de regelgeving paramedische zorg 2021.

Overzicht van beleid en regels paramedische zorg 2021