Lees verder
De beleidsregel logopedie 2020 is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend gemaakt. Op verzoek van de NVLF zijn hierin drie nieuwe prestaties vastgesteld. Echter zijn niet alle prestaties die aangevraagd zijn door de NVLF goedgekeurd.
Redactie

De NVLF heeft samen met zorgverzekeraars en de NZa gewerkt aan het uitbreiden van een aantal prestaties. Per 2020 zijn drie nieuwe prestaties aan de regelgeving logopedie toegevoegd, dat zijn: meekijkconsult, onderlinge dienstverlening en Partners van Afasiepatiënten Conversatie Training (PACT). Meekijkconsult en onderlinge dienstverlening zijn ingeroepen om de samenwerking tussen zorgverleners te bevorderen. PACT is een therapieprogramma om de conversatie tussen mensen met afasie en hun partner te bevorderen.

Helaas zijn meerdere aangevraagde prestaties, zoals uitbreiding van lange zitting en multidisciplinair overleg (MDO), niet zijn gehonoreerd. Als beroepsvereniging zijn we van mening dat de nieuwe prestatie ‘lange zitting’ geen recht doet aan alle patiënten die een langere zitting nodig hebben. Ook een prestatie voor een MDO is wederom afgewezen. Hiervoor blijven we strijden in de gesprekken over prestaties in 2021 samen met de andere paramedische beroepsgroepen.

Tijdens de overleggen met de zorgverzekeraars zal de NVLF er nadrukkelijk op aandringen om de nieuwe prestaties mee te nemen in de contractering 2020. Helaas moet nog wel blijken of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Toelichting nieuwe prestaties

Prestatie meekijkconsult

Met de prestatie meekijkconsult wordt de zorgverlener in de eerste lijn de mogelijkheid geboden om tijdens een behandeltraject de expertise in te roepen van andere (eventueel meer gespecialiseerde) zorgverleners. Het doel van het inroepen van deze expertise is zorg op de juiste plek. Door het inroepen van de expertise van een andere zorgverlener kan bijvoorbeeld zorg in de tweede lijn worden voorkomen. Mocht uiteindelijk zorg in de tweede lijn toch nodig zijn, kan de reeds ingeroepen expertise zinnige/doelmatige zorg bevorderen, bijvoorbeeld doordat een kortere behandeling in de tweede lijn nodig is. De zorgverlener in de eerste lijn is en blijft de hoofdbehandelaar van de patiënt voor wat betreft de paramedische behandeling, ook wanneer de expertise van een andere zorgverlener wordt ingeroepen. De ingeroepen expertise kan zowel afkomstig zijn van een medisch specialist in de tweede lijn als van een andere zorgverlener in het zorgveld (bijvoorbeeld in de eerste lijn). Er geldt een contractvereiste voor het in rekening kunnen brengen van de prestatie meekijkconsult. Dit contractvereiste geldt vanwege het open karakter van de prestatie. Het open karakter van de prestatie meekijkconsult geeft de ruimte voor initiatieven ter bevordering van doelmatige en zinnige zorg op de juiste plek. In het contract dat wordt afgesloten tussen de zorgverzekeraar van de patiënt en de zorgverlener in de eerste lijn kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de scope, voorwaarden en hoogte van de vergoeding van de prestatie meekijkconsult.

Onderlinge dienstverlening

De zorgverlener in de eerste lijn kan de prestatie meekijkconsult in rekening brengen bij de zorgverzekeraar. Met de vergoeding van de prestatie meekijkconsult kan de zorgverlener in de eerste lijn de inzet van de ingeroepen expertise van de andere zorgverlener bekostigen. Vervolgens betaalt de zorgverlener in de eerste lijn de inzet van de ingeroepen expertise van de andere zorgverlener. Voor de onderlinge betaling van de zorgverlener in de eerste lijn aan de andere zorgverlener is op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg een rechtsgeldige declaratietitel benodigd. Om die reden is in de paramedische regelgeving ook de prestatie onderlinge dienstverlening geïntroduceerd. De andere zorgverlener brengt voor zijn inzet de prestatie onderlinge dienstverlening in rekening. De zorgverlener in de eerste lijn en de andere zorgverlener maken hiervoor een (vrij onderhandelbare) prijsafspraak.

PACT

Voor mensen met afasie en hun partners kan het moeilijk zijn om zich aan te passe naan de afasie, om nieuwe manier van praten aan te leren en om met elkaar om te gaan. Partners van Afasiepatiënten Conversatie Training (PACT) is een therapieprogramma bedoeld om deze processen te ondersteunen. De training is gebaseerd op de analyse van natuurlijke gesprekken die een persoon met afasie en diens partner zelf op video opnemen. PACT is in eerste instantie gericht op het conversatiegedrag van de (gespreks)partner, maar is gebaseerd op het functioneren in dagelijkse gesprekken van beiden. In sommige gevallen kan de training indirect ook tot een verbeterde communicatieve vaardigheid van de persoon met afasie leiden. PACT geeft partners van mensen met afasie inzicht in hoe zij met hun afatische partner communiceren, maakt hen bewust van de keuzes die ze hebben om met de afasie om te gaan in hun dagelijkse conversaties en helpt hen om nieuw geleerde strategieën ook werkelijk toe te passen.

Toelichting NZa afgewezen prestaties:

Multidisciplinair overleg (MDO)

Ondanks dat de NZa het belang dat MDO inziet, is het streven om zoveel mogelijk integrale prestaties vast te stellen. Het vaststellen van separate prestaties voor (sub)activiteiten die onderdeel zijn van de zorglevering aan de patiënt wordt zoveel mogelijk vermeden. Integraliteit ligt ook hier voor de hand omdat het MDO onderdeel vormt voor de algemeen geldende kwaliteitsnorm. Het borgen van kwaliteit, waarbij voldaan moet kunnen worden aan de geldende (kwaliteit)normen, is onderdeel van de zorgplicht van zorgverzekeraars. Het tarief moet dan toereikend zijn om aan deze normen te kunnen voldoen. MDO is ook bij andere zorgsectoren niet apart declarabel.

Uitbreiding Lange zitting

Het voorstel van de NVLF tot uitbreiding van de lijst met aandoeningen voor de lange zitting zijn wij verder niet voornemens over te nemen omdat het geen aandoeningen betreft. Daarnaast zouden wij graag zien om één lijn te hanteren in de afbakening wanneer de lange zitting van toepassing is. Ons voorstel is deze patiëntengroepen met stemklachten en de ouderen (eventueel ook de meervoudige gehandicapten) mee te nemen in de verdere uitwerking van het kader/ afbakening van de complexe patiënt voor het declareren van de lange zitting. Paramedische partijen werken een kader/ afbakening uit van de complexe patiënt die aanmerking komt voor het declareren van de lange zitting. Vervolgens gaan wij deze afbakening bespreken in een volgend overleg met ook verzekeraars en patiëntenorganisaties. Een afbakening is noodzakelijk voor het zichtbaar maken van het verschil tussen een reguliere zitting en een lange zitting: wanneer wordt een reguliere en wanneer een lange zitting in rekening gebracht?

Klik hier voor de beleidsregel logopedie 2020