Lees verder

Tijdens de contracteeravond met Zilveren Kruis op 7 oktober werden veel vragen gesteld, onder andere over de behandelindex. Lees hier onze antwoorden op de veel gestelde vragen én meer informatie over de behandelindex.

  • Is er één landelijke behandelindex?

Nee, tot nu toe stelt iedere zorgverzekeraar een eigen behandelindex vast. Iedere zorgverzekeraar hanteer hiervoor een eigen berekening.

  • Komt er een landelijke behandelindex?

Ja, de ontwikkeling van een landelijke behandelindex is één van de speerpunten uit het bestuurlijk akkoord. Op basis van de landelijke data van Vektis wordt één landelijke behandelindex berekend voor logopedie. Dat betekent dat alle logopediepraktijken één index voor alle zorgverzekeraars ontvangen en de verschillen tussen zorgverzekeraars wegvallen. Er wordt naar gestreefd om de behandelindex per 2023 vast te stellen.

  • Welke zorgverzekeraars hanteren op dit moment een behandelindex?

Het gaat om Zilveren Kruis, CZ en VGZ. In het inkoopbeleid 2022 van deze zorgverzekeraars staat de wijze waarop de zorgverzekeraars de behandelindex hanteren:

Zilveren Kruis

De behandelindex is als voorwaarde voor de BasisXtra-overeenkomst opgenomen.

Om voor de BasisXtra-overeenkomst in aanmerking te komen heeft de praktijk een behandelindex die op praktijkniveau kleiner dan of gelijk is aan de waarde van het 3e kwartiel.

Voor contractjaar 2022 berekent Zilveren Kruis zelf de behandelindex. De behandelindexnorm voor een BasisXtra-overeenkomst logopedie 2022-2023 dient op praktijkniveau kleiner dan of gelijk te zijn aan 115.

Voor contractjaar 2023 geldt de landelijke behandelindex van 2021 die door Vektis zal worden berekend. Deze landelijke behandelindex van 2021 heeft geen invloed op uw overeenkomst op het moment dat u al per 2022 de BasisXtra-overeenkomst heeft afgesloten.

CZ

Om in aanmerking te komen voor de basisovereenkomst of module transparantie geldt de hoogte van de behandelindex.

Basisovereenkomst

• De behandelindex van de zorgaanbieder is lager dan 150, of er is geen behandelindex vastgesteld (bijvoorbeeld omdat de zorgaanbieder in de betreffende periode 30 of minder patiënten heeft behandeld).

Voor de overeenkomst voor 2022 geldt de behandelindex over heel 2019 of over de eerste twee kwartalen van 2021, in het voordeel van de zorgaanbieder.

Voor 2023 geldt de behandelindex over heel 2021 en voor 2024 de behandelindex over 2022. Wanneer er gedurende de looptijd van de overeenkomst een landelijke behandelindex voor logopedie wordt opgesteld, vastgesteld door Vektis, dan vervangt deze de behandelindex van CZ groep.

Module Transparantie

Voor 2022 is de behandelindex 2020 is niet bepalend voor de overeenkomst of de module Transparantie voor 2022. Dat is óf de behandelindex over 2019 óf de behandelindex over de eerste twee kwartalen van 2021, in het voordeel van de zorgaanbieder.

Voor 2023 geldt de behandelindex 2021 en voor 2024 geldt 2022. Als er geen behandelindex  is vastgesteld, is het niet mogelijk om  module af te sluiten.

VGZ

Samen met andere zorgverzekeraars en Vektis werken we aan de ontwikkeling van een landelijke behandelindex voor logopedie. Zodra meer bekend is over deze landelijke behandelindex, informeren wij alle praktijken hierover. Voor het contractjaar 2022 maken wij geen gebruik van de behandelindex voor de inkoop van logopedie

  • Hoe gaan zorgverzekeraars om met de impact van het coronavirus bij het vaststellen van de index 2020?

Voor het vaststellen van een behandelindex op basis van data van 2020 zijn de effecten van Corona van invloed. De data van 2020 zijn niet representatief omdat de impact van de coronacrisis verschilt per zorgaanbieder. Bij het vaststellen van de behandelindex op basis van 2020 wordt hier rekening mee gehouden.

Beleid CZ

Vanwege Covid-19 heeft CZ de voorwaarde voor de behandelindex aangepast. De behandelindex 2020 is niet bepalend voor de overeenkomst of de module Transparantie voor 2022. Dat is óf de behandelindex over 2019 óf de behandelindex over de eerste twee kwartalen van 2021, in het voordeel van de zorgaanbieder.

Beleid Zilveren Kruis

Vanwege Covid-19 kan de behandelindex van 2020 hoger uitvallen dan normaal. Daarom hanteren we de behandelindex van 2020 alleen als uw praktijk hier voordeel van heeft of als er geen behandelindex van 2019 voor uw praktijk bekend is. In alle overige gevallen passen we de behandelindex van 2019 toe.

  • Wat vindt de NVLF van de behandelindex?

De behandelindex roept altijd veel vragen op, met name over de consequenties die worden verbonden aan een hoog behandelgemiddelde. De NVLF is van mening dat een hoge index niets zegt over de geleverde kwaliteit van zorg. De NVLF heeft haar standpunt al meerdere malen gedeeld met de zorgverzekeraars en blijft dit agenderen. Helaas verschillen we tot op heden nog altijd van mening. Dat heeft de NVLF ook verwoord in haar standpunten. Zie de onderstaande passage:

Dat zorgverzekeraars zogeheten spiegelinformatie delen met logopedisten, vindt de NVLF op zich een prima ontwikkeling. De spiegelinformatie stelt logopedisten in staat om zich individueel en op praktijkniveau te vergelijken met alle andere zorgaanbieders logopedie. Waar de NVLF  bezwaar tegen maakt, zijn de consequenties die sommige zorgverzekeraars verbinden aan een hoog behandelgemiddelde. Een hoge index zegt niets over de geleverde kwaliteit van zorg, daarnaast wordt er geen rekening gehouden met de samenstelling van de patiëntengroep. De hulpvraag en het behandeldoel moeten leidend zijn en blijven voor het vaststellen van het aantal behandelingen. Daarom moet iedere logopedist eerst in de gelegenheid gesteld worden om aan tonen of er doelmatige zorg is geleverd voordat zorgverzekeraars daar consequenties aan verbinden.

De NVLF is dus niet tegen een behandelindex, maar zij is wel van mening dat de behandelindex niet ingezet mag worden als een soort afrekeninstrument.

  • Hoe kan ik invloed uitoefenen op de hoogte van de behandelindex?

Het koppelen van de behandelindex aan het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars kan logopedisten in de verleiding brengen om bewust het behandelgemiddelde naar beneden bij te stellen. Dit is natuurlijk zorgelijk, want zo komt het landelijk gemiddelde onder druk te staan. De hulpvraag en het behandeldoel moeten leidend zijn en blijven voor het vaststellen van het aantal behandelingen.

Meer Informatie over de behandelindex

  • Klik hier voor meer informatie over de behandelindex op de website van CZ.
  • Klik hier voor meer informatie over de behandelindex Zilveren kruis.
  • Meer informatie over de behandelindex bij Zilveren Kruis:

De behandelindex is een gemiddelde van alle patiënten en wordt gecorrigeerd met een aantal kenmerken

Bij een eventuele controle van de behandelindex altijd hoor/wederhoor toegepast . En indien blijkt dat er een zorginhoudelijke onderbouwing kan worden geven voor de hogere index, dan zal dit geen consequenties voor de praktijk hebben. Er hoeft dus niet vooraf om toestemming gevraagd worden voor de behandeling.

De behandelindex wordt niet gebruikt als afrekeninstrument

Iedere praktijk kan een contract afsluiten ongeacht de hoogte van de behandelindex. Het is alleen een instapvoorwaarde voor de BasisXtra overeenkomst.

Het verwachte behandelgemiddelde wordt iedere periode opnieuw berekend

Dit is op basis van alle Zilveren Kruis declaraties, met uitzondering van een aantal prestaties (zoals screening). De behandelindex wordt gecorrigeerd op de populatiekenmerken: geslacht, leeftijd, verzekeringsgrond en zorgzwaarte.

De Zilveren Kruis declaraties en daarmee ook het verwachte behandelgemiddelde verschillen iedere periode, wat ook leidt tot een ander verwacht behandelgemiddelde

Bij de berekening van de behandelindex zijn alle declaraties van de Zilveren Kruis verzekerden meegenomen. Verder zijn de volgende prestaties niet meegenomen in de berekening van de behandelindex: 

• Screening (4050)

• Eenmalig logopedisch onderzoek (4102, 4103)

• Hanen-ouderprogramma (4307)

• Behandelingen die via de restitutiestroom worden gedeclareerd

Vragen contracteeravond

Tijdens de contracteeravond zijn ook vragen gesteld over de berekening van de behandelindex door Zilveren Kruis. Deze vragen hebben we voorgelegd aan ZK. Zodra wij een antwoord van hen hebben ontvangen, delen we dat in de nieuwsbrief.

Overige vragen
De overige vragen die tijdens de contracteeravond zijn gesteld en (nog) niet zijn beantwoord komen we op korte termijn terug in de nieuwsbrief.