Log in

De NVLF is aan de slag met een herziening van de Kennisagenda Logopedie 2018. Dit voorjaar is hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw die is toegekend. Na een inventarisatie van de kennishiaten, gaat de projectgroep aan de slag met een prioritering van de thema’s. Op basis daarvan formuleren zij onderzoeksvragen voor de toekomst. De herziene versie van de kennisagenda moet februari 2024 klaar zijn.

Waarom actualisatie?

Met de actualisatie in 2023 willen we de Kennisagenda Logopedie beter laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de zorg. Denk hierbij aan thema’s als Passende Zorg (IZA, 2022), de Juiste Zorg op de Juist Plek, substitutie en preventie en de ambities van de NVLF voor de periode 2022-2027.

Het startpunt: evaluatie kennisagenda Logopedie 2018