Lees verder

Het verenigingsbestuur van de NVLF stelt wel LCV’ers (Logopedie Contractanten Vertegenwoordigers) aan. LCV’ers zijn logopedisten die het vak logopedie vertegenwoordigen bij zorgverzekeraars samen met een beleidsmedewerker van het NVLF-bureau. U kunt onder punt 2 een overzicht van LCV’ers zien en onder punt 3 vindt u nog een uitgebreide omschrijving van de functie van LCV’er.

Zinz Juridisch Advies

Samen met de NVLF beoordelen de ZinZ-juristen nog de overeenkomsten die zorgverzekeraars aan logopedisten aanbieden vanuit juridisch perspectief. U vindt onder punt 1 de statussen en juridische beoordelingen van alle contracten.

1) Zinz-beoordeling / Status van overeenkomsten

ONVZ
Status overeenkomst: Geldig tot 31-12-2021
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.

Caresq
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: tot 1-12-2020

Zilveren Kruis
Status overeenkomst: Geldig tot 31-12-2022
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: tot 2-11-2020
Klik hier voor de toelichting van Zilveren Kruis op het contractaanbod logopedie 2021.

Zorg en Zekerheid
Status overeenkomst: Geldig tot 31-12-2022
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: tot 1-11-2020

Eno
Status overeenkomst: Geldig tot 31-12-2021
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: op 31-10-2020

Menzis
Status overeenkomst:
– Profiel Basis geldig tot 31-12-2022
– Profiel ToP geldig tot 31-12-2023
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: tot 1-11-2020

VGZ
Status overeenkomst: Geldig tot 31-12-2022
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: Tot 1 november 2020

CZ
Status overeenkomst: Geldig tot 31-12-2023
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: tot 8 november 2020

DSW
Status overeenkomst: Geldig tot 31-12-2022
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: n.v.t. overeenkomst loopt door.

ASR
Status overeenkomst: Geldig tot 31-12-2022
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: n.v.t. overeenkomst loopt door.

 

2) Overzicht Logopedie Contractanten Vertegenwoordigers

ASR Irma Wopereis
Caresq Irma Wopereis
Menzis Sylke Korn en Galina Verkouter-Schouten
VGZ Wilma Gerrits-Vonk
CZ Miranda Jansen en Jolanda Kooter
DSW Peter Helderop
Eno Jera van Essen-Lysen
Zilveren Kruis Aukje van Dam en Cathy Terleth
Zorg en Zekerheid / VRZ Anne-Marie Sikking

3) Taakomschrijving Logopedie Contractanten Vertegenwoordiger

Een LCV’er, een Logopedie Contractanten Vertegenwoordiger, is een logopedist die het vak logopedie vertegenwoordigt bij de zorgverzekeraars. Namens de logopedisten met een overeenkomst is de LCV’er de contactpersoon bij een zorgverzekeraar.

De LCV’er spreekt met vertegenwoordigers van de zorgverzekeraar over zaken die te maken hebben met logopedie. Zorgverzekeraars hebben verzekerden uit het hele land zeker de grootste zorgverzekeraars zoals Menzis, Zilveren Kruis, CZ en VGZ. Hierdoor spreken de LCV’ers namens alle logopedisten uit het land met de zorgverzekeraar. Dit geldt zowel voor logopedisten werkzaam in de eerstlijnspraktijk als voor logopedisten werkzaam in een instelling met een eerstelijnsovereenkomst.

Wat doet een LCV’er?

Als vertegenwoordiger namens de logopedisten spreekt de LCV’er met de zorgverzekeraars. Het mag daarbij, op grond van de Mededingingswet, niet gaan over prijzen of marktverdeling. Wel mag worden gesproken over zaken als toegankelijkheid van de zorg, kwaliteit in de meest ruime zin van het woord, de wijze van declareren etc. De LCV’er sluit ook geen contracten af namens een groep logopedisten. De individuele zorgverlener bepaalt zelf of het contract dat hem/haar wordt voorgelegd wordt getekend.

De LCV’er mag afspraken maken over:

• Kwaliteit

• Nieuwe behandelmethoden / producten

• Declaraties

• Intercollegiale toetsing

• Minimum en maximum volume per logopedist (indien actueel)

De LCV’er mag geen afspraken maken over:

• Tarieven

• Overeenkomst

• Vestigingsbeleid

Dit betekent niet dat in een overleg deze onderwerpen niet ter sprake mogen komen.

Wie kan LCV’er worden?
Iedere logopedist die een contract heeft met een zorgverzekeraar kan LCV’er worden. De LCV’er is een kaderfunctie binnen de NVLF. Een LCV’er moet daarom lid zijn van de NVLF.

Wat verwacht de NVLF van een LCV’er?
De LCV’er vervult een kaderfunctie binnen een orgaan van de NVLF. De NVLF vindt het daarom van belang dat, in het belang van de leden, er afstemming en coördinatie plaatsvindt tussen de NVLF en diegenen die overleggen met de zorgverzekeraars. Om die reden bevestigen zowel de LCV’er als de NVLF dat een logopedist als LCV’er wordt aangemerkt door middel van een benoemingsbrief. Een LCV’er kan maximaal twee maal benoemd worden voor een periode van vier jaar.

De NVLF verwacht van de LCV’er dat:

• De LCV’er zich inspant om zicht te krijgen op de wensen en opvattingen van de achterban en deze in het overleg met de verzekeraar inbrengt en bepleit;

• De relevante onderdelen uit het overleg met de verzekeraar terugkoppelt naar het bureau van de NVLF, de andere LCV’ers en naar de achterban;

• De door de NVLF landelijke georganiseerde bijeenkomsten van LCV’ers gericht op agendasetting, afstemming en deskundigheidsbevordering bijwoont.

Taakomschrijving LCV’er:

• Vertegenwoordiger namens de logopedisten bij een zorgverzekeraar;

• Schakel tussen de logopedisten en de zorgverzekeraar;

• Schakel tussen het bureau NVLF en de zorgverzekeraar;

• Rondom een overleg met de zorgverzekeraar overleggen met bureau en/of achterban;

• Draagt zorg voor een verslag van het overleg voor de leden na afloop van een overleg met de Zorgverzekeraar;

• Het verplicht deelnemen aan landelijk georganiseerde overlegsituaties en/of een bij- of nascholing door het bureau;

• Op de hoogte zijn van het beleid van de beroepsvereniging;

• (indien noodzakelijk) afstemming met collega LCV’er van andere zorgverzekeraars;

• Inwerken van een opvolger en overdragen van schriftelijke en mondelinge informatie.

Hoe communiceert de LCV’er met de achterban?

Voor de communicatie met de achterban zijn er verschillende mogelijkheden:

• De nieuwsbrief van de NVLF;

• De website;

• Gebruik van sociale media, zoals LinkedIn;

• (Indien noodzakelijk) een bijeenkomst voor logopedisten. Sommige zorgverzekeraars en of groepen logopedisten organiseren zelf (regionale) bijeenkomsten.

Ondersteuning NVLF

• De NVLF organiseert bijeenkomsten voor LCV’ers gericht op agendasetting, afstemming en deskundigheidsbevordering;

• De NVLF geeft informatie over zaken die relevant zijn voor het werk van LCV’ers en fungeert als informatieknooppunt;

• Een beleidsmedewerker is beschikbaar voor advies en ondersteuning van de LCV’er;

• Een beleidsmedewerker van het bureau neemt deel aan het overleg met de zorgverzekeraars samen met de LCV’ers;

• Voor de vergoeding van de werkzaamheden geldt de onkostenvergoedingsregeling van de NVLF.

4) Vragen n.a.v. Contractering

Staat het antwoord op jouw vraag niet op deze pagina? Mail jouw vraag dan naar logopedie@nvlf.nl.

Afweging contractering
De NVLF krijgt veel vragen van leden over het ondertekenen van de contracten met de zorgverzekeraars. Helaas laten de mededingingsregels niet toe dat de NVLF u hierover een advies geeft. U dient zelf de afweging te maken of u de contracten gaat tekenen.

Afhankelijk van uw keuze kunnen zich de volgende situaties voordoen:

  • Als u zich kunt vinden in de afspraken die in het door de zorgverzekeraar opgestelde contract zijn vastgelegd, dan kunt u het contract accepteren. Met het ondertekenen ervan worden deze afspraken geformaliseerd. Let erop dat u het contract tijdig ondertekent/accepteert en aan de zorgverzekeraar retourneert. Bewaar ook altijd zelf een afschrift van de overeenkomst.
  • Als u zich niet kunt vinden in de afspraken die in het door de zorgverzekeraar opgestelde standaardcontract zijn vastgelegd, heeft u twee opties:
    • U besluit het aangeboden contract niet te tekenen. Het contract is dan niet op u van toepassing. De consequenties van het niet-tekenen van het contract verschillen per zorgverzekeraar. De meeste verzekeraars vergoeden een gereduceerd tarief. Laat u zich hierover goed informeren, zodat u ook uw patiĂ«nten goed kunt informeren.
    • U besluit het contract nog niet te tekenen en maakt uw bezwaren aan de zorgverzekeraar kenbaar. Wellicht is de zorgverzekeraar bereid aan uw bezwaren tegemoet te komen, zodat alsnog overeenstemming kan worden bereikt over een aangepast contract. Een zorgverzekeraar is echter niet verplicht om individueel met u te onderhandelen.

Lees hier over het kartelverbod en het bagatelverbod.

Klachten over contracteren
Als u het ook na overleg met de zorgverzekeraar niet eens bent over de overeenkomst, kunt u bezwaar aantekenen. Heeft een bezwaarschrift zin? Velen denken van niet, omdat er naar hun idee niets mee wordt gedaan. Het is net als met aangifte bij de politie: het is toch goed om een signaal af te geven.

Als de zorgverzekeraar geen oplossing biedt voor het bezwaar, kunt u bij de NZa en de Geschilleninstantie Zorgcontractering melding maken van een geschil. De NZa beoordeelt niet de inhoud van het contract, maar kijkt alleen of het proces goed is verlopen. Als u bezwaar wilt maken, kan dat via info@nza.nl. De NVLF ontvangt graag een afschrift van de klacht.

Als zorgaanbieders en zorgverzekeraars problemen ondervinden bij het sluiten (precontractueel) of naleven (contractueel) van hun zorgcontract en er onderling niet uit komen, kan de Geschilleninstantie Zorgverzekeringen uitkomst bieden. Zij kan een eventuele impasse in het contracteerproces doorbreken. De uitvoering van de geschilleninstantie is ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).