Lees verder

In de Wet Arbeid en Zorg zijn alle verlofregelingen voor werknemers ondergebracht.

Calamiteitenverlof en ander kortdurend verzuimverlof (100% loondoorbetaling
Calamiteitenverlof is verlof dat de werknemer kan opnemen als de werknemer onverwachts direct vrij moet nemen. Bijvoorbeeld als de waterleiding is gesprongen, of een kind plotseling ziek wordt. De duur van het calamiteitenverlof is afhankelijk van de reden waarom de werknemer het verlof opneemt. Soms is een paar uur voldoende. In een ander geval zal de werknemer een paar dagen nodig hebben.

Kortdurend zorgverlof (minimaal 70% loondoorbetaling)
Uw werknemer kan kortdurend zorgverlof opnemen als de werknemer zijn ouder, een thuiswonend ziek kind of zijn/haar partner moet verzorgen. De werknemer moet dan wel de enige zijn die de zieke op dat moment kan verzorgen. Uw werknemer kan per 12 maanden opnemen: maximaal tweemaal het aantal uren dat hij in een week werkt. Als de werknemer bijvoorbeeld 36 uur per week werkt, kan de werknemer per jaar 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen. Uw werknemer kan in overleg met u het verlof in zijn geheel of in gedeelten opnemen.

Langdurig zorgverlof (0% loondoorbetaling)
Langdurend zorgverlof is verlof dat uw werknemer kan opnemen als de werknemer voor langere tijd voor een ernstig ziek kind, partner of ouder moet zorgen. Per jaar mag uw werknemer twaalf weken lang maximaal de helft van het aantal uren dat de werknemer werkt als zorgverlof opnemen. De werknemer blijft dus een aantal uren werken. De werknemer kan in overleg met u het zorgverlof anders spreiden.

Zwangerschapsverlof- en bevallingsverlof (100% loondoorbetaling)
De datum waarop het zwangerschapsverlof ingaat, is afhankelijk van de datum waarop de werknemer denkt te bevallen. De werknemer kan vanaf 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum verlof opnemen. Maar de werknemer moet in ieder geval 4 weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum verlof opnemen. Als de werknemer later dan 6 weken voor de verwachte bevallingsdatum met verlof gaat, worden de dagen die de werknemer niet hebt opgenomen als zwangerschapsverlof maar waarop de werknemer wel recht had op dit verlof, opgeteld bij het bevallingsverlof. De werknemer heeft na de bevalling altijd recht op minstens 10 weken bevallingsverlof. Ook al wordt uw baby later geboren dan verwacht.

Kraamverlof (100% loondoorbetaling)
Als de echtgenote of partner van uw werknemer is bevallen, heeft de werknemer recht op kraamverlof van twee dagen. Als het kind thuis wordt geboren, moet uw werknemer het kraamverlof in de eerste vier weken na de geboorte opnemen. Als het kind in het ziekenhuis wordt geboren, neemt uw werknemer het verlof op in de vier weken na de thuiskomst van de baby uit het ziekenhuis.

Ouderschapsverlof (0% loondoorbetaling)
Uw werknemer heeft recht op ouderschapsverlof als de werknemer minstens een jaar bij dezelfde werkgever werkt en zorgt voor een kind jonger dan acht jaar. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Als uw werknemer meer kinderen heeft, kan de werknemer voor elk kind apart ouderschapsverlof opnemen.Voor ouderschapsverlof opgenomen per 1 januari 2009 heeft uw werknemer recht op verlof van 26 maal zijn wekelijkse arbeidsduur. Standaard geldt dat de werknemer één jaar lang voor de helft van zijn/haar werkweek gaat werken. Als uw werknemer bijvoorbeeld 32 uur per week werkt, gaat de werknemer voor één jaar 16 uur per week werken en heeft de werknemer 16 uur per week ouderschapsverlof.

Adoptieverlof (100% loondoorbetaling)
Alle werknemers die een kind adopteren, hebben recht op adoptieverlof. Het verlof geldt voor beide ouders. Ook pleegouders kunnen in aanmerking komen voor adoptieverlof. Voorwaarde is dat zij op hetzelfde adres wonen als het kind dat zij verzorgen. Ook moet er een pleegcontract zijn, waaruit blijkt dat zij verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. Als meerdere kinderen tegelijk worden geadopteerd, bestaat het recht op verlof slechts éénmaal. Het verlof duurt maximaal vier weken. Uw werknemer kan dit alleen aaneengesloten opnemen, vanaf twee weken voor de officiële adoptie tot zestien weken na de adoptie.

Bijzonder verlof geen wettelijke bepalingen
Er bestaan geen wettelijke regelingen over bijzonder verlof. Afspraken over bijzonder verlof worden in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan huwelijk, aan studieverlof of een bezoek aan een arts. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV en de rijksoverheid.