Lees verder

Bij ziekte van een werknemer krijgt u te maken met verschillende wet- en regelgeving. De wet Verbetering Poortwachter is de belangrijkste.

Wet Verbetering Poortwachter
De Wet Verbetering Poortwachter heeft betrekking op de eerste twee ziektejaren. In deze wet staan niet alleen de rechten en plichten voor u als werkgever beschreven maar ook de rechten en plichten van de werknemer. Het doel van de wet is de werknemer zo snel mogelijk te laten terugkeren in het arbeidsproces. Dat gebeurt door snelle melding, een plan van aanpak, casemanagement en een reintegratieverslag. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) controleert en kan sancties opleggen bij het niet nakomen van de wettelijke verplichtingen.

Andere wetten waar u bij ziekte mee te maken krijgt:

Wet Arbeid en Zorg
Wet Uitbreiding Loonbetalingsplicht bij Ziekte (WULBZ)
Wet Verlenging Loonbetalingsplicht bij Ziekte (VLZ)
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)