Lees verder
 1. Aanvulling van de informatieplicht
  De nadruk komt te liggen op het ‘samen beslissen’. De informatieplicht van de hulpverlener wordt aangevuld met de verplichting tijdig overleg te voeren met de patiënt waarbij de patiënt ook wordt uitgenodigd tot het stellen van vragen. Daarnaast dient de patiënt geïnformeerd te worden over: de mogelijkheid af te zien van behandeling, andere onderzoeken en behandelingen door andere hulpverleners, de uitvoeringstermijn van de behandeling en de verwachte tijdsduur daarvan.
 2. Bewaar- en aanvangstermijn van het medisch dossier
  De algemene regel is dat medische dossiers minimaal 20 jaar bewaard blijven, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. De bewaartermijn loopt vanaf de laatste aanpassing van het dossier. Dit kan dus betekenen dat bepaalde medische gegevens veel langer bewaard zouden blijven dan voorheen. Het is gebruikelijk dat bij zorg aan minderjarigen de bewaartermijn ingaat als de jongere 18 jaar is geworden.
 3. Inzagerecht van nabestaanden
  Nabestaanden krijgen een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt. Voorheen gebeurde dit soms al op basis van rechtspraak, nu wordt het in de wet vastgelegd.
  Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:
  (1) wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;
  (2) wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;
  (3) ‘voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang;
  (4) voor de ouders en voogd van een overleden kind < 16 geldt een bijzondere regeling voor inzage.
  De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van patiënten in de zorg. De WGBO is van toepassing op de overeenkomst tussen zorgverlener en patiënt met betrekking tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst (artikelen 7:446 e.v. Burgerlijk Wetboek).

Behandeling én relatie

Onder geneeskundige handelingen wordt verstaan alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. De WGBO is dus ook van toepassing op de behandelrelatie tussen logopedist en de patiënt in het kader waarvan zorg wordt verleend.

Reikwijdte

Het doen van een medische keuring in opdracht van een ander dan de patiënt ter beoordeling van de gezondheidstoestand of medische begeleiding in verband met de vaststelling van aanspraken of verplichtingen ten behoeve van bijvoorbeeld een verzekering, valt buiten de reikwijdte van de WGBO.

Verplichtingen

De WGBO bevat hoofdzakelijk rechten van de patiënt en kent slechts twee verplichtingen voor de patiënt. Zo is de patiënt gehouden om de zorgverlener naar beste weten de inlichtingen en medewerking te geven die nodig is voor de zorgverlener om goede zorg te kunnen bieden (artikel 7:452 Burgerlijk Wetboek). De andere verplichting die de patiënt heeft, is om de behandelkosten aan de zorgverlener te voldoen (artikel 7:461 Burgerlijk Wetboek).