Lees verder

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) verplicht straks dat gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders elektronisch verloopt. De Wegiz is nu nog een wetsvoorstel. De Tweede Kamer heeft in september 2022 unaniem vóór gestemd.

Dinsdag 18 april 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het streven van het ministerie van VWS is dat de wet op 1 juli a.s. wordt ingevoerd.

Om goede zorg te kunnen leveren, is het cruciaal dat zorgverleners beschikken over complete en actuele gegevens van patiënten. Dit kan alleen worden bereikt met een goede overdracht en beschikbaarheid van gegevens tussen zorgverleners. Zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) zetten het zorgveld en de overheid samen belangrijke stappen om dit te bereiken.

Patiënt en cliënt

In de Wegiz staat dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in sommige gevallen elektronisch moet verlopen. Het is nu vaak nog zo dateen dossier wordt overgetypt of dat een patiënt of cliënt meerdere keren zijn situatie aan zorgverleners moet uitleggen. Door elektronisch met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling sneller en met minder kans op fouten van de ene zorgverlener naar de andere. En dat maakt het voor de patiënt en cliënt veiliger en makkelijker.

Zorgverlener

De Wegiz gaat over de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. Precies wat eenzorgverlener nodig heeft om een accuraat behandelplan op te stellen en vermijdbare fouten te voorkomen. Elektronische gegevensuitwisseling heeft ook als doel de administratieve lasten van zorgverleners te verminderen en te zorgen die meer tijd aan hun patiënten kunnen besteden.

ICT-leverancier

Vanuit de Wegiz maken het (zorg)veld en leveranciers afspraken over taal en techniek in de ICT. Een ICT-leverancier krijgt hierdoor meer duidelijkheid over de gewenste, toekomstbestendige zorgsystemen en aan welke normen deze moeten voldoen.

Klik hier voor meer informatie over de Wegiz