Lees verder

De NVLF is gesprekspartner bij alle zorgverzekeraars. Voorbeelden van onderwerpen van gesprek zijn het kwaliteitsbeleid en de tariefsdifferentiatie. Waarover de NVLF niet met de zorgverzekeraars mag onderhandelen zijn de tarieven. We zouden dat wel willen, maar overtreding wordt beboet door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Afgestemd gedrag
Door de mededingingswetgeving mag de NVLF geen tarieven, percentages en dergelijke noemen omdat dit de vrije markt beperkt. Het noemen van percentages leidt tot afgestemd gedrag, wat betekent dat alle logopedisten dit geadviseerde tarief overnemen, en dat mag bij wet niet. Om deze reden mag de NVLF geen richtlijnen geven voor het bepalen van het tarief.

Afwegingsinstrument eerstelijnsverblijf
Per 1 januari 2017 valt het eerstelijnsverblijf onder de zorgverzekeringswet. De zorg en opvang van patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, het zogeheten eerstelijnsverblijf, wordt per 1 januari 2017 betaald vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Er is gekozen voor drie integrale prestaties voor het eerstelijnsverblijf namelijk laag complex, hoog complex en palliatief terminale zorg. In de integrale tarieven zijn opgenomen: het verblijf, de verpleging en verzorging, de geneeskundige zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts verstandelijk gehandicapten (AVG), en de paramedische zorg.

Uit de vergoeding van de drie prestaties eerstelijnsverblijf wordt de paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) vergoed.

Om een passende afweging te maken of verzekerden aanspraak kunnen maken op deze voorziening, is in diverse bijeenkomsten –waarbij de NVLF ook bij betrokken was- een afwegingsinstrument ontwikkeld.

Beleidsregel logopedie
Ieder jaar stelt de NZa de beleidsregel voor logopedie vast. In de beleidsregel worden de diverse prestatiebeschrijvingen logopedie beschreven. Voor de prestaties zoals vastgelegd in deze beleidsregel gelden vrije tarieven.

Bekijk de beleidsregel 2020 en de toelichting

Bekijk de beleidsregel 2021 en de toelichting.

Regeling paramedisch zorg
Vanaf 1 januari 2018 hanteert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een nieuwe regeling voor paramedische zorg. De regeling geeft meer duidelijkheid over de geldende registratie- en declaratievoorschriften; geeft eenduidigheid van regelgeving tussen de verschillende paramedische sectoren en regelt de standaardprijslijst wanneer u niet-gecontracteerde zorg levert.

Contractering
De NVLF voert de gesprekken met de zorgverzekeraars over de overeenkomsten samen met de LCV’ers. Samen met de LCV’ers zet de NVLF zich in om zo gunstige mogelijke overeenkomsten op te stellen. De NVLF beoordeelt de contracten van de zorgverzekeraars. De NVLF doet dit in samenwerking met ZinZ – Juridisch Advies, een landelijk werkend juridisch adviesbureau.