Lees verder

Het uitgebreide onderzoek heeft geen duidelijke meerwaarde aangetoond voor de invoering van erkende specialisaties. De NVLF en LOOL zien geen toegevoegde waarde in de vier voorgestelde specialisaties van de projectgroep. Manon van der List (bestuurslid NVLF en logopedist): ‘de logopedist is al een gespecialiseerde therapeut die met aandachtsgebieden voldoende kan laten zien waar zijn/haar meerwaarde ligt’. Verder blijkt dat specialisaties bij de verpleegkundigen en fysiotherapeuten niet hebben bijgedragen aan verbetering van de kwaliteit van de zorg. Een ander belangrijk argument dat de NVLF en het LOOL geven is dat het uitrollen van specialisaties een lastenverzwaring voor het werkveld met zich meebrengt. Gertrude Priester (hogeschool Windesheim): ‘We zetten juist in op minder regels voor de logopedist en meer tijd voor de patiënt’.

De NVLF en LOOL blijven met elkaar in gesprek over wat logopedisten nodig hebben om zich te kunnen blijven ontwikkelen en toekomstig bestendig te blijven.

Project ‘Specialisaties binnen de logopedie’

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen – vergrijzing, technologisering – en de huidige ontwikkelingen in de zorg – regie bij de cliënt, hulpvraag centraal, wijkgerichte zorg, interprofessioneel samenwerken – maken dat het vakgebied logopedie zich verder ontwikkelt.

In de huidige situatie kiezen veel logopedisten op basis van eigen voorkeur en werksituatie (werkgebied) er voor om zich te richten op één of meer specifieke doelgroepen. Er ontstaan ‘aandachtsgebieden’. Door ervaring op te doen met vooral die bepaalde doelgroep en door daar ook cursussen / scholingen in te volgen, zie je dat logopedisten specifieke deskundigheid ontwikkelen op zo’n werkgebied of doelgroep. Ook binnen het bacheloronderwijs logopedie zie je de trend dat studenten al tijdens de opleiding kiezen voor een bepaalde richting.

Deze ontwikkelingen leidde er toe dat de NVLF en LOOL er gezamenlijk voor kozen om te kijken naar de toegevoegde waarde van erkende ‘specialisaties’ binnen de logopedie. Een hiervoor speciaal opgerichte projectgroep heeft 1,5 jaar lang onderzoek gedaan en bij verschillende partijen geïnventariseerd wat de mogelijkheden, voorwaarden en wensen zijn voor eventuele specialisaties. Doel van de eerste fase was om te komen tot een eenduidig ‘ja’ of ‘nee’ op de vraag of er binnen de logopedie nut en noodzaak is voor erkende ‘specialisaties’ binnen de logopedie en zo ja, welke specialisaties binnen Fase 2 en 3 van het project ontwikkeld zullen worden.

Projectaanpak

Het onderzoek was opgesplitst in drie stappen:
Stap 1 Uitvoeren vooronderzoek
Stap 2 Toetsing binnen de logopedie
Stap 3 Toetsing bij stakeholders

Literatuuronderzoek, het via interviews en focusgroepen bevragen van het logopedisch werkveld en stakeholders (cliënten(organisaties), verwijzers, andere zorgprofessionals en zorgverzekeraars) en verdere raadpleging van het werkveld (wetenschapsraad, opleidingen logopedie, commissie Vakinhoud, ledenraad en reacties via de website) stonden centraal. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van groepen met specifieke logopedische deskundigheid zoals de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST), AfasieNet, ParkinsonNet en de werkgroep 0-2 jarigen / preverbale logopedie.