Lees verder

Wanneer u een bestaande praktijk overneemt, betaalt u hier vaak een goodwill prijs voor.

Goodwill

De relatie van een beroepsbeoefenaar met zijn patiënten, de contacten met verwijzers, naamsbekendheid praktijk, de ‘loop’ van patiënten naar de praktijk, relatie met de zorgverzekeraar is in principe overdraagbaar aan een opvolger. Het gaat dan natuurlijk niet om het ‘verkopen van patiënten’; patiënten mogen zelf bepalen door welke beroepsbeoefenaar zij laten behandelen. Omdat zij echter, om welke reden dan ook, veelal van die vrijheid geen gebruik maken, kunnen patiënten kringen bij praktijkovername van de ene op de andere beroepsbeoefenaar overgaan/worden ‘overgenomen’.

Goodwillsom

Aan deze overdracht is een prijs verbonden die tot uitdrukking komt in de goodwillsom. Bedrijfseconomisch kan men de goodwillsom zien als een betaling voor de winstverwachting, voortkomend uit een toekomstig hoger inkomen door het overnemen van een bestaande patiënten kring. In de vrije vestiging is een overname van een bestaande praktijk vaak een investering waard. De hoogte van de goodwillsom komt tot stand in overleg tussen de betrokken partijen.

Bepaling goodwillsom

Het exact bepalen van een goodwillsom is niet zo eenvoudig. Het gaat immers om immateriële zaken, die niet altijd rekenkundig kunnen worden verwerkt. Men dient rekening te houden met verschillende factoren, zoals de praktijkomvang, de vorm van praktijkvoering, samenstelling van het patiëntenbestand etc. Ook vraag en aanbod kunnen bij de bepaling van de goodwillsom een belangrijke rol spelen. Evenals de omgeving waarin de praktijk is gevestigd; is er sprake van een groeiwijk of is er sprake van vergrijzing in de wijk?

Advies inwinnen

Omdat het bepalen van de goodwillsom een moeilijke zaak is, is het raadzaam om hiervoor een deskundig adviseur in te schakelen. Zij kunnen adviezen geven over de berekening en de hoogte van de goodwillsom. Door de mededingingswetgeving mag de NVLF geen tarieven, percentages en dergelijke noemen omdat dit de vrije markt beperkt. Het noemen van percentages leidt tot afgestemd gedrag en dat mag bij wet niet. De NMa kan hoge boetes opleggen bij het niet naleven van deze wet. Om deze reden mag de NVLF geen richtlijnen geven voor het bepalen van goodwill.