Lees verder

Nadere regel Transparantie zorginkoopproces Zvw

De contracten moeten voldoen aan de normale eisen zoals die zijn vastgelegd in het contractrecht.De NZa houdt toezicht op de Nadere regel Transparantie zorginkoopproces Zvw (TH/NR-011). Zowel de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders moeten zich daar aan houden.

Afwegingsinstrument eerstelijnsverblijf

Per 1 januari 2017 valt het eerstelijnsverblijf onder de zorgverzekeringswet. De zorg en opvang van patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, het zogeheten eerstelijnsverblijf, wordt per 1 januari 2017 betaald vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Er is gekozen voor drie integrale prestaties voor het eerstelijnsverblijf namelijk laag complex, hoog complex en palliatief terminale zorg. In de integrale tarieven zijn opgenomen: het verblijf, de verpleging en verzorging, de geneeskundige zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts verstandelijk gehandicapten (AVG), en de paramedische zorg.

Uit de vergoeding van de drie prestaties eerstelijnsverblijf wordt de paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) vergoed.

Om een passende afweging te maken of verzekerden aanspraak kunnen maken op deze voorziening, is in diverse bijeenkomsten –waarbij de NVLF ook bij betrokken was- een afwegingsinstrument ontwikkeld.

Zorg aan specifieke doelgroepen

Voor een paar doelgroepen zijn  zijn specifieke regelingen getroffen.

Dit betreft zorg voor

  • Illegalen
  • Asielzoekers
  • Krijgmacht

Illegalen

De uitvoering de regeling Financiering zorg aan illegalen is in handen van het CAK. Het CAK kan een bijdrage aanvragen voor de kosten van medische zorg die je aan hen heeft verleend. Kijk hier voor meer informatie

https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen

Asielzoekers

De vergoeding van de zorg aan asielzoekers is vastgelegd in de regeling Zorg Asielzoekers. De Regeling Zorg Asielzoekers omvat de ziektekostenregeling die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft opgesteld voor asielzoekers. Asielzoekers in Nederland zijn automatisch verzekerd voor de meeste zorg waar Nederlanders voor verzekerd zijn (vanuit de Wmo, Zvw en Wlz). In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is de zorg omschreven waar asielzoekers aanspraak op kunnen maken. De zorg aan asielzoekers is zorg in natura. Dit betekent dat zorg alleen vergoed wordt wanneer de zorgaanbieder een contract heeft met RMA Healthcare. Voor asielzoekers geldt geen eigen bijdrage of eigen risico.

Het COA heeft de uitvoering van deze regeling in handen gegeven van Arts&Zorg. Arts&Zorg wordt ondersteund door Zorgverzekeraar DSW.

Krijgmacht

De SZVK voert in opdracht van de Minister van Defensie de arbeidsvoorwaardelijke Regeling Ziektekostenverzekering Militairen uit. Militairen zijn verplicht verzekerd bij SZVK.