Lees verder

Het vertrekpunt van de kwaliteitscyclus is de zelfevaluatie, het werken aan doelen passend bij de praktijk (maatwerk) en het continu optimaliseren en verbeteren. De cyclus bestaat uit een visitatie in het eerste jaar en in de twee jaar daarna jaarlijks kwaliteitsgesprekken met een auditor. Hierdoor ontstaat een 3-jarige cyclus waarin reflecteren en verbeteren centraal staan. De kwaliteitscyclus logopedie wordt gestart met een kwaliteitstoets.

Ontwikkeld door de NVLF

De Kwaliteitscyclus logopedie is ontwikkeld door de NVLF in samenwerking en de auditbureaus HCA en Kiwa. De kwaliteitstoets wordt door HCA en Kiwa uitgevoerd.

Aanvragen

Je kunt zelf met kwaliteitscyclus starten door een verzoek in te dienen bij Kiwa of HCA. Op de websites vind je meer informatie over de procedure en de kosten.

Overgangsregeling richtlijn dossiervorming 2019

Vanaf 1 juli 2019 is de NVLF-richtlijn Logopedische dossiervorming herzien. De criteria kwaliteitstoets voor 2020 zijn op het onderdeel dossiervorming daarom anders dan de criteria kwaliteitstoets die in 2019 gelden. Om ervoor te zorgen dat logopedisten meteen kunnen profiteren van de lastenverlichtingen die zijn doorgevoerd in de richtlijn dossiervorming 2019 is met de auditbureaus het volgende afgesproken: bij een audit in de laatste zes maanden van 2019 geeft de praktijk aan welke richtlijn dossiervorming ze gevolgd hebben van 1 juli 2019 t/m 31 december 2019. Het auditbureau hanteert dan de criteria kwaliteitstoets 2019 (gebaseerd op de richtlijn dossiervorming uit 2016) of de criteria kwaliteitstoets 2020 (gebaseerd op de richtlijn dossiervorming uit 2019). Dit geldt voor gegevens die van 1 juli t/m 31 december 2019 zijn vastgelegd in het dossier.

Visitatie

Tijdens de visitatie wordt met collega’s en/of medewerkers uit de praktijk en een auditor gereflecteerd op de huidige praktijksituatie. De praktijk stelt op basis van een zelfevaluatie een plan van aanpak op om logopedische zorg te optimaliseren. De NVLF heeft een aantal ambities geformuleerd waaraan iedere deelnemende praktijk werkt. Het doel hiervan is dat de beroepsgroep zo kan inspelen op relevante kwaliteitsontwikkelingen en laat zien dat deze ontwikkelingen actief opgepakt en geborgd worden in de kwaliteitscyclus. Ook geven de geformuleerde ambities richting aan praktijken.

Kwaliteitsgesprekken

Tijdens de kwaliteitsgesprekken wordt met collega’s en/of medewerkers uit de praktijk en een auditor gereflecteerd op de voortgang van de kwaliteitscyclus en gekeken of bijstellingen in het plan van aanpak nodig zijn.

De uitwerking van de kwaliteitscyclus vind je in het blauwe blok. Er wordt nog de laatste hand gelegd aan de ondersteunende documenten; de zelfevaluatie en het plan van aanpak.

Kwaliteitstoets

Een kwaliteitstoets is een instrument voor logopedisten die werken in de eerstelijnszorg. De kwaliteitstoets is een kwaliteitsinstrument dat de basiskwaliteit van logopedie toetst zoals deze is vastgelegd in de geldende richtlijnen en protocollen van de NVLF en wat is vastgelegd in wet- en regelgeving. De toets maakt de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie inzichtelijk. Dit gebeurt via een onafhankelijk onderzoek, ook wel ‘audit’ genoemd.

Lees meer over de kwaliteitstoets