Lees verder

Waarom klankbordgroepen?

Het beleid van de NVLF is erop gericht het dagelijks werk van u als lid te ondersteunen en de belangen van vakgebied en beroepsgroep te behartigen. Over deze doelstelling is over het algemeen geen discussie, maar wél over de vertaling naar concrete invulling van dat beleid. Binnen de vereniging klinken geregeld geluiden dat de afstand van bestuur naar het werk van alledag groot is. De vraag wordt gesteld: “Staan op de bestuursagenda nog wel de onderwerpen die de leden dagelijks bezighouden?” Het antwoord daarop mag geen ‘nee’ zijn.

Adviseren en klankborden

Om dat te voorkomen, laat het NVLF-bestuur zich adviseren door drie Klankbordgroepen. Doel is ervoor te zorgen dat de leden zich herkennen in de vereniging en betrokken zijn bij de totstandkoming van standpunten en beleidsvisies. De oprichting van Klankbordgroepen vloeit voort uit de wens van leden, zoals geuit tijdens rondgangen langs de districten. De Ledenraad heeft het Verenigingsbestuur (VB) aangeraden de groepen enerzijds te gebruiken om goed voeling te houden met wat er leeft in de achterban en anderzijds om letterlijk te klankborden rond een specifiek thema.

Frequentie en samenstelling

De Klankbordgroepen komen tweemaal per jaar ’s avonds bijeen in Woerden om op basis van een gemeenschappelijk te bepalen agenda van gedachten te wisselen. Het bestuur is vooral aanwezig in de rol van toehoorder, maar kan uiteraard desgevraagd ook toelichtingen geven op mogelijke beleidskeuzes. Bij de samenstelling van de Klankbordgroepen (ieder met ca. 12 leden) wordt gekeken naar een zo breed mogelijke en representatieve vertegenwoordiging van de ledenkring.

Benoeming

De samenstelling van de Klankbordgroepen gebeurt door Ledenraad en Verenigingsbestuur gezamenlijk. Zij bespreken de binnengekomen reacties en maken een keuze. Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar voldoende spreiding over het land en naar mensen met ‘een brede blik’, gericht op het algemeen belang van de beroepsgroep. Benoeming geschiedt in beginsel voor de periode van 2 jaar, met een maximum van 4 jaar. Voor deelname aan de bijeenkomsten worden reiskosten vergoed.

Leden die al een rol spelen in de verenigingsdemocratie van de NVLF kunnen geen lid zijn van een klankbordgroep. Binnen het gegeven mandaat behoudt de Ledenraad de functie om geluiden uit de achterban in te brengen.

Vergaderdata 2020

19 mei en 24 november

Vergaderdata 2019

14 mei en 12 november (18.00 – 21.00 te Woerden)