Lees verder

Kerndossiers hebben als doel snelle en effectieve communicatie met de 400 actieve kwaliteitskringen van de NVLF te realiseren. Hiermee wil de vereniging haar leden op de hoogte brengen van actuele en relevante zaken betreffende het vak en de vereniging.

De inhoud van deze kerndossiers biedt praktische informatie en waardevolle inzichten die direct of indirect bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit binnen het vakgebied logopedie. Deze informatie kan direct toegepast worden tijdens kwaliteitskringbijeenkomsten, waardoor het een concrete bijdrage levert aan de professionele ontwikkeling van logopedisten.

Kerndossier Hybride zorg
Hybride zorg is een combinatie van online en offline zorg en contact-momenten, waarbij een deel van de bestaande fysieke behandeling in de zorg wordt vervangen door online zorg (ZonMw, 2019). Dit kan synchroon, met gelijktijdig online contact tussen logopedist en cliënt, of asynchroon zijn, waarbij het contact niet gelijktijdig is.

Deze vorm van zorg biedt flexibiliteit bij groeiende hulpvragen en het tekort aan logopedisten. Het laat logopedist en cliënt gezamenlijk beslissingen nemen over de behandeling. Hybride zorg omvat niet alleen afstandszorg, maar ook digitale hulpmiddelen en elektronische dossiers.

Het is belangrijk te benadrukken dat hybride zorg niet face-to-face behandelingen volledig vervangt. Innovaties kunnen een aanvullende vorm van logopedie bieden, waarbij logopedist en cliënt samen bepalen welke behandelvorm het meest passend is.
Voor meer informatie over knelpunten, uitdagingen en NVLF’s ambitie met betrekking tot hybride zorg, verwijzen we naar: www.nvlf.nl/werkgroep-ehealth

Kerndossier Hybride zorg

Vooruitblik naar 2024
Graag willen we jullie alvast informeren over de onderwerpen van de kerndossiers die op de planning staan, zodat jullie die kunnen meenemen in de jaarplanning 2024. Onderstaande dossier kunnen gedurende het jaar worden aangevuld.:

Kerndossier Administratieve Lastenverlichting (verwacht januari 2024)
In lijn met de NVLF Ambities, wordt in dit kerndossier aandacht besteed aan het verminderen van administratieve lasten voor logopedisten. De focus ligt voornamelijk op het terugdringen van indirect patiëntgebonden tijd, zoals het opstellen van verslagen en overleg met derden. Het uiteindelijke doel is om meer tijd beschikbaar te hebben voor directe patiëntenzorg, wat past bij de veranderende rol van logopedisten van behandelaar naar coach. Hoewel de NVLF dit wenselijk acht gezien de toenemende vraag naar logopedie en het afnemende aantal logopedisten, blijft het uiteindelijk de actie aan de logopedist zelf. Dit kerndossier biedt casussen en input voor verbetermethodieken.

Kerndossier Interprofessioneel Samenwerken (verwacht september 2024)
Dit kerndossier richt zich, in lijn met de NVLF ambitie, op het stimuleren van regionale samenwerking tussen logopedisten en andere (para)medische disciplines, jeugdzorg, wijkteams, onderwijs, VVE, casemanagers, enzovoort. Met het oog op de toenemende vergrijzing, complexere zorgbehoeften en de noodzaak tot kostenbeheersing in de zorg, is het van belang ons voor te bereiden op ingrijpende veranderingen. Voordelen van samenwerking kunnen zijn kennisdeling, kostenreductie, vermindering van administratieve lasten, vergroting van zichtbaarheid en stimulering van innovatie. Dit kerndossier biedt casussen en input voor verbetermethodieken, als inspiratie voor logopedisten bij het opzetten en onderhouden van regionale samenwerkingsverbanden.

Kerndossiers Richtlijnen
In het komende jaar staat de publicatie van een reeks richtlijnen op de agenda, variërend van herzieningen tot nieuwe uitgaven. Deze betreffen belangrijke onderwerpen zoals Kwetsbare Ouderen, verslaglegging (HASP), TOS en Afasie. De implementatie van deze richtlijnen wordt ondersteund door de kerndossiers.

Houd de NVLF-website in de gaten voor informatie over de kerndossiers en informatie over actuele onderwerpen die ingebracht kunnen worden tijdens jullie kringbijeenkomsten.

Voor meer informatie en toegang tot de kerndossiers, bezoek www.nvlf.nl/kwaliteitskringen.