Lees verder

Waarom actualisatie?

Om evidence-based te kunnen handelen is het cruciaal dat bestaande kennis wordt gedeeld én er nieuwe kennis wordt ontwikkeld over de effectiviteit van logopedische interventies. Wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om de positie van de logopedist te verbeteren, de kwaliteit van logopedische interventies te borgen en te verhogen, het logopedisch handelen wetenschappelijk te onderbouwen en (zorg)kosten te verminderen.

Met de actualisatie in 2023 willen we de Kennisagenda Logopedie beter laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de zorg. Denk hierbij aan thema’s als Passende Zorg (IZA, 2022), de Juiste Zorg op de Juist Plek, substitutie en preventie en de ambities van de NVLF voor de periode 2022-2027.

Het startpunt: evaluatie kennisagenda Logopedie 2018

Op basis van een reeds uitgevoerde evaluatie door de Wetenschapsraad van de NVLF gaan we bij de actualisatie drie punten aanpassen ten opzichte van de eerste kennisagenda:

 1. Een grotere inbreng van ervaringsdeskundigen;
 2. vragen ophalen binnen een inhoudelijk kader gebaseerd op de genoemde ontwikkelingen in de zorg en;
 3. meer focus aanbrengen door via prioritering het aantal vragen te reduceren tot de meest urgente vragen

Drie thema’s

In de herziene kennisagenda beschrijven we uitgebreid de ontwikkelingen die we zien voor de logopedie en willen meenemen in de kennisagenda. Dit gaan we doen aan de hand van een aantal thema’s, te weten:

 1. Effectiviteit en werkingsmechanismen van het logopedisch handelen;
 2. samenwerken en juiste zorg op de juiste plek;
 3. preventie en substitutie.

De nieuwe kennisagenda moet in het bijzonder bijdragen aan waardegedreven en passende logopedische zorg, overeenstemmend met de ambities van de NVLF en het Integraal Zorgakkoord. Voor meer informatie over het IZA klik hier. 

De nieuwe kennisagenda wordt ontwikkeld in een twee fasen. Eerst worden kennisvragen geïnventariseerd bij iedereen die belang heeft bij logopedie, dus logopedisten, cliënten, verwijzers enzovoort. Daarna worden de vragen stapsgewijs geprioriteerd. Momenteel staan er vragenlijsten uit onder belanghebbenden om op basis van deze thema’s de kennishiaten in kaart te brengen.

Door te werken met thema’s die aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen, willen we toewerken naar een overzichtelijke Kennisagenda Logopedie met minder onderzoeksvragen. (in de Kennisagenda Logopedie 2018 staan 50 onderzoeksvragen).

 Hoe verder?

De projectgroep werkt volgens een stappenplan:

September 2023: bepalen welke (landelijke) ontwikkelingen van belang zijn op de thema’s in de kennisagenda en inventarisatie kennishiaten

Oktober 2023: ophalen en analyseren van kennishiaten bij NVLF-leden, opleidingen, onderzoeksinstituten etc.

November2023: organiseren prioriteringssessies waarin bepaald wordt welke kennishiaten voor de periode 2024 – 2028 van belang zijn om te onderzoeken.

December 2023: opstellen concept Kennisagenda Logopedie 2.0

Januari 2024: commentaarronde Kennisagenda Logopedie 2.0

Februari 2024: opleveren Kennisagenda Logopedie 2.0  voor de periode 2024 – 2028

Maart 2024: opstarten implementatie Kennisagenda Logopedie 2.0

Het is een strakke planning die we genoodzaakt zijn om te volgen, omdat de subsidieaanvraag bij ZonMw maximaal 5 maanden omvat.

 Wie zitten er in de projectgroep:

 • Ellen Gerrits (Hogeschool Utrecht) – voorzitter
 • Hanneke Kalf (Radboud UMC) – senior onderzoeker
 • Marjolijn van Gelder (Fontys Hogeschool) – junior onderzoeker
 • Ellen Posthouwer (Radboud UMC) – junior onderzoeker
 • Cindy Koolhaas – projectleider

De projectgroep doet dit niet alleen!

Bij de actualisatie van de kennisagenda wordt samengewerkt met de beroepsverenigingen binnen PPN, de Wetenschapsraad logopedie NVLF, senior en junior onderzoekers, logopedisten in zorg en onderwijs, ervaringsdeskundigen en aanpalende beroepsgroepen

Wil je meer weten over de kennisagenda’s van andere paramedische beroepsverenigingen? Kijk dan op de website van ZonMw. (Kennisagenda’s paramedische zorg | ZonMw)  Daar vind je de agenda’s van de andere beroepsverenigingen waarmee wij samenwerken.

Meer over de Kennisagenda Logopedie 2018

Het doel van de Kennisagenda was om, op basis van geïnventariseerde kennishiaten, onderzoeksvragen voor logopedie te formuleren voor 2018-2022. Ook is er een inventarisatie gemaakt van wetenschappelijk onderzoek en een overzicht van bestaande logopedische richtlijnen.

Het document bevat onder andere:
– 50 onderzoeksvragen verdeeld over 3 thema’s (zie hoofdstuk 4)
– overzicht van kennishiaten (zie bijlage 3, 4, 5)
– wetenschappelijke onderbouwing per logopedisch domein (zie bijlage 1)
– inventarisatie van nationale en internationale richtlijnen (zie bijlage 2)

Het hele document telt veel pagina’s, maar een beknopte samenvatting vind je op pagina 4. Ook kan je via de Inhoudsopgave gemakkelijk door het document navigeren, wanneer je gericht een onderdeel wilt lezen. Download hier de kennisagenda.

Video’s

In onderstaande video’s zie je hoe wetenschap en praktijk samenwerken om de onderzoeksvragen uit de kennisagenda te beantwoorden.

Thema 1: Effectiviteit van logopedisch handelen – Vraag 1

Thema 2: Multi en interprofessionele zorg voor mensen met logopedische stoornissen – Vraag 34

Thema 3: Innovatie van logopedisch handelen – Vraag 40