Lees verder

Grofweg zijn de kennishiaten (voorlopig) in te delen in drie hoofdthema’s:
1. Effectonderzoek van logopedische interventies
2. Samenwerking rondom complexe casuïstiek
3. Zorginnovatie

Logopedisten uit de praktijk benoemden vooral de eerste twee thema’s, het derde minder. Verder was opvallend dat logopedisten ook onderwerpen benoemen waarover in de literatuur al het een en ander bekend is. Hier ligt dus een uitdaging voor de implementatie van kennis. Binnen de drie hoofdthema’s formuleert de projectgroep nu samen met de NVLF Wetenschapsraad concrete onderzoeksvragen; wat moet de komende jaren worden onderzocht? Deze vragen vormen de kern van de Kennisagenda die we eind mei opleveren aan ZonMw. De komende weken legt de projectgroep de conceptversie voor aan de Commissie Vakinhoud en aan het NVLF Verenigingsbestuur. Zodra het definitief is, krijgen jullie hierover bericht en publiceren we de Kennisagenda op de NVLF website.

Het opstellen van de Kennisagenda Logopedie is overigens geen losstaand proces, hierbij wordt gelijk opgetrokken met andere paramedische beroepsgroepen. Zij zijn allemaal bezig met een Kennisagenda en overkoepelende thema’s worden onderling uitgewisseld. Samen staan we immers sterker om te komen tot integrale en patiëntgerichte zorg; paramedische zorg die er toe doet. ZonMw draagt hier op verschillende manieren aan bij zoals de subsidies voor de Kennisagenda’s, het project Patiënt Journey en het organiseren van diverse bijeenkomsten. Klik hier voor meer informatie.