Lees verder

Op initiatief van Kennisinstituut van Medisch Specialisten is in januari 2020 gestart met het vervolgproject rondom Modulair Onderhoud: het Koploper I project.
Binnen het Koploper II project, het vervolg op Koploper I, worden veertig nieuwe clusters ingericht. Eén van deze veertig in te richten clusters is cluster bewegingsstoornissen.
Het cluster omvat momenteel de volgende richtlijnen: Loopvaardigheid Spina Bifida, Develomental Coordination Disorder (DCD), Niet-acute cerebellaire ataxie en Spastische cerebrale parese bij kinderen.

De NVLF zoekt één lid om te participeren in de clusterexpertisegroep bewegingsstoornissen.
Leden van de clusterexpertisegroep:
• Worden in principe voor 3 jaar gemandateerd met mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van 3 jaar.
• Zorgen voor een up-to-date belangenverklaring die bij aanvang van de reguliere jaarlijks cyclus beoordeeld wordt.
• Worden in de gelegenheid gesteld een EBRO training te volgen
• Zijn beschikbaar voor twee of minder (fysieke) vergaderingen per jaar met daarnaast eventuele telefonische/online vergaderingen.
• Zijn beschikbaar voor het meelezen en eventueel meeschrijven van minimaal één geprioriteerde module per reguliere cyclus wanneer deze in het veld van expertise ligt.
• Borgen de betrokkenheid van de eigen achterban en koppelen regelmatig terug naar deze achterban.

Gezochte competenties van de clusterexpertisegroep:
• Inhoudelijke of ervaringsdeskundige expertise met betrekking tot één of meerdere modules binnen het cluster, ofwel bereidheid tijd en moeite te steken in het op peil brengen en houden van deze expertise (natuurlijke nieuwsgierigheid) ten aanzien van het onderwerp van de richtlijn(en) en modules binnen het cluster.
• Zorgdragen voor draagvlak binnen NVLF ten aanzien van de geleverde expertise, zo nodig via gebruikmaken van de wetenschapsraad.
• Een teamspeler zijn die staat voor de gezamenlijke keuzes en onderbouwingen binnen een conceptmodule en die bereid is om die ook toe te lichten

De deelnemer krijgt een vergoeding van vacatiegelden (inclusief reiskosten).

Aanmelden
Aanmelden kan t/m 12 april 2022 bij Diane van Schaik, d.vanschaik@nvlf.nl
Voor meer informatie kun je terecht bij Valerie van Dongen, v.vandongen@nvlf.nl.