Lees verder

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

De NVLF werkt samen met het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Beide organisaties zien grote toegevoegde waarden in de rol van de logopedist bij de zorg voor kinderen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie. De missie van het NKD is:
“Ieder kind met dyslexie leert in Nederland lezen en spellen zodat het zich volwaardig kan ontplooien en kan bijdragen aan de maatschappij.”

Een groot aantal dyslexiezorgverleners is aangesloten bij het keurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.. Zij hebben aangetoond te werken volgens de hoge kwaliteitseisen die het NKD hanteert. Aansluiting bij het NKD heeft als groot voordeel dat gemeenten weten dat een dyslexiezorgverlener werkt volgens die kwaliteitseisen. Ook voor logopedisten is het mogelijk aan te sluiten bij dit keurmerk.
Het NKD werkt op dit moment, samen met de betrokken beroepsverenigingen, aan de leidraad opleidingseisen. Zodra deze definitief is vastgesteld door alle partijen, is dit document hier te vinden.

Klik hier om naar de website van het NKD te gaan.

Op 14 april 2022 heeft de raad van bestuur van het NKD de NKD Leidraad Competentie- en Opleidingseisen en de NKD Leidraad Uitwerking verantwoorde werktoedeling voor de organisatie formeel vastgesteld. Met ingang van 1 juli 2022 zijn beide leidraden van toepassing voor alle aangesloten zorgaanbieders. Het doel van de beide leidraden is invulling te geven aan de actueel geldende wettelijke kaders voor de aangesloten praktijken.

  • De NKD Leidraad Competentie- en Opleidingseisen stelt voor de bij het NKD aangesloten praktijken de vereisten ten aanzien van competenties en opleidingseisen van zorgverleners, zodat, binnen de kaders van de NVWT, de kwaliteit van de specialistische dyslexiezorg is geborgd. Hierbij stelt het NKD, naast de eisen van de beroepsverenigingen, aanvullende eisen ten aanzien van de kwaliteit en de borging daarvan.
  • Het NKD biedt de aangesloten praktijken de NKD Leidraad Uitwerking verantwoorde werktoedeling voor de organisatie aan om invulling te geven aan de geldende wettelijke kaders passend bij de eigen zorgorganisatie.

Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (2021)

In september 2021 is de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie verschenen. De richtlijn en handige ondersteunende documenten, zoals de werkkaarten, zijn te vinden op de webpagina van Dyslexie Centraal. Ga direct naar de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie.

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Vanuit het Ministerie van OCW is een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs, kortweg het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. In het kader van dit Stimuleringsprogramma moeten scholen beter in staat worden gesteld om systematisch te kunnen werken aan het op preventieve, integrale en effectieve manier aanpakken van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie. Het programma richt zich op scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs en stimuleert hierbij nadrukkelijk ook de samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen. 

De NVLF wordt in de stuurgroep van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie vertegenwoordigd door Manon van der List.

Dyslexie Centraal

De website Dyslexie Centraal is ontwikkeld in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie en is bedoeld als centraal digitaal platform waarop ouders, leerlingen, professionals en beleidsmakers alle informatie kunnen vinden die zij nodig hebben over leesproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg.

Het platform www.dyslexiecentraal.nl vervangt de eerdere website van het Stimuleringsprogramma, www.informatiepuntdyslexie.nl, en ook de website van het Masterplan Dyslexie, www.masterplandyslexie.nl. De ontwikkelde kennis en materialen van deze websites zijn opgenomen in dit digitale platform. Je vindt er bijvoorbeeld praktische informatie over de verschillende ondersteuningsniveaus die worden beschreven in de Brede Vakinhoudelijk Richtlijn Dyslexie en ter verdieping een handreiking voor de invulling van ondertsteuningsniveau 2, 3 en 4

Nieuwsbrief Dyslexie Centraal

Dyslexie Centraal verstuurt een maandelijkse nieuwsbrief, waarin ze lezers op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom dyslexiezorg in Nederland. We bevelen onze leden die werken met kinderen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie aan zich in te schrijven voor deze nieuwsbrief.

Een overzicht van eerder verschenen nieuwsbrieven en de mogelijkheid om je aan te melden voor de nieuwsbrief van Dyslexie Centraal vind je hier.

Werkwijzer Logopedisch handelen bij lees- en spellingsproblemen of dyslexie (2017)

In 2017 is de herziene versie van de Werkwijzer Logopedisch handelen bij lees- en spellingproblemen of dyslexie van de NVLF verschenen. In deze werkwijzer wordt het logopedische methodisch handelen bij cliënten met lees- en spellingproblemen en dyslexie beschreven. Voorheen was de gedrukte werkwijzer te bestellen bij de NVLF. Omdat de werkwijzer inmiddels verouderd is, maar de inhoud nog steeds actueel is, is de digitale versie van de werkwijzer gratis beschikbaar voor leden van de NVLF.
Je kunt de werkwijzer hier inzien.

Register Dyslexie
Logopedisten die cliënten met lees- en spellingsproblemen en dyslexie behandelen kunnen zich inschrijven in het NVLF register dyslexie. Dit is nodig wanneer je bijvoorbeeld bij het keurmerk van het NKD wilt aansluiten. Meer informatie over het NVLF register dyslexie vind je hier.