Lees verder

Informatie voor de eerstelijn

Toolkit ‘Veilig naar de logopedist’
Ook op veler verzoek: een toolkit die je in de praktijk kunt gebruiken. Met onder andere een poster en een afbeelding voor bijvoorbeeld in je e-mailhandtekening. Alles onder het motto: ‘Veilig naar de logopedist. Zo doe je dat.’ De toolkit bestaat uit de volgende onderdelen:

Poster (deze kun je printen op A3- en A4-formaat)
Afbeelding voor bijvoorbeeld onder je e-mailhandtekening
Tekst die je naar je patiënten kunt mailen of op je website kunt plaatsen

Organisatie praktijk
Op veler verzoek heeft de NVLF een aantal adviezen voor de inrichting van de logopediepraktijk op een rij gezet. In dit document vind je tips voor de herinrichting van de organisatie van zorg (indien van toepassing). Het is uiteindelijk aan de logopedist zelf om goed naar de eigen praktijk en situatie te kijken en de voor haar/hem passende maatregelen te treffen.

Nieuwe versie triage stappenplan
Woensdagavond maakte het Kabinet tijdens de persconferentie nieuwe maatregelen bekend. Voor KNGF, SKF en PPN was dit aanleiding om opnieuw ons triage stappenplan onder de loep te nemen. Het blijkt dat het voorgaande stappenplan al redelijk goed aansluit bij de nieuwe situatie.

De belangrijkste wijzigingen zetten we hier op een rijtje:

  • Houd rekening met social distancing. Handhaaf bij praktijkorganisatie de regels van social distancing.
  • Een triage COVID-19 verschijnselen voorafgaand aan een fysiek consult blijft essentieel. Zonder triage start je niet met een fysiek consult
  • Een consult op afstand was de voorkeurs optie en is nu een overweging.

Wat verder blijft gelden:
Behoud bij een consult zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand en handhaaf de regels van het hygiëneprotocol.

Bekijk de nieuwe versie van het triage stappenplan hier.

Webinar ‘Ondersteuningsmaatregelen voor paramedici ontrafeld’ terugkijken
Afgelopen woensdag volgden ruim 4000 paramedici het webinar met een praktische toelichting op de continuiteitsbijdrage en de samenhang met de overheidsmaatregelen, georganiseerd door de VvAA in samenwerking met KNGF, SKF en PPN. Heb je het webinar woensdag niet kunnen volgen? Kijk hem dan hier terug.

Stappenplan opschalen paramedische zorg
Na intensief overleg tussen de paramedische beroepsgroepen (PPN, KNGF en Keurmerk Fysiotherapie), het ministerie van VWS en het RIVM is op vrijdag 1 mei de definitieve klap gegeven op de verschillende documenten t.b.v. het opschalen van de paramedische zorg.

Het is noodzakelijk om de paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van het ministerie van VWS en de richtlijnen van het RIVM (dd. 30 april) is een stappenplan tot stand gekomen. In dit stappenplan staat beschreven onder welke voorwaarde de zorg kan plaatsvinden. Het accent ligt nog steeds waar het effectief is de zorg op afstand te leveren. Op 19 mei houdt het RIVM de beslissing om op te schalen opnieuw tegen het licht.

Omdat dit een samenwerking is van de verschillende paramedische beroepsgroepen kan het zijn dat de terminologie iets anders is dan je gewend bent binnen de logopedie.

Leidraad
Het document bevat expliciete, zoveel mogelijk op wetenschappelijk bewijs gebaseerde, aanbevelingen om kwalitatief optimale zorg ten aanzien van infectiepreventie. Deze informatie is uit WIP-richtlijnen en wetenschappelijke literatuur gehaald. Ook is gebruik gemaakt van de tijdelijke hygiëneadviezen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) om de zorgverleners te ondersteunen in de juiste hygiënische werkwijze. Het zijn dus uitdrukkelijk geen richtlijnen, maar het is een leidraad. De paramedische praktijk is verantwoordelijk voor de uitwerking de leidraad naar lokale protocollen. In een protocol worden de aanbevelingen uit de leidraad uitgewerkt in concrete acties (wie, wat, hoe en wanneer).

Voor zorginstellingen is het hanteren van een hygiëneprotocol al gebruikelijk. De coronacrisis heeft doen inzien dat ook voor de eerstelijns paramedische zorg een protocol noodzakelijk is. Daarom blijft het hygiëneprotocol ook na de coronacrisis van kracht.

PBM
Wij komen op een later moment terug op de wijze waarop persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aangevraagd kunnen worden, in de verwachting dat deze voor een zeer selecte groep patiënten nodig zal zijn.

Poster
De NVLF zal de poster die wij eerder hebben gedeeld aanpassen, zodat jullie deze kunnen ophangen in de praktijk.

Download de documenten hier:
Triage stappenplan
> Hygiëneprotocol


VvAA en PPN organiseren webinar over ondersteuningsmaatregelen
Nu de duidelijkheid over de hoogte van de continuïteitsbijdrage nog uitblijft, is het belangrijk te kijken naar de aanvullende mogelijkheden van de overheidsmaatregelen voor paramedici. Daarom organiseert VvAA op woensdag 6 mei om 19:30 uur in samenwerking met KNGF, SKF en PPN een webinar met een praktische toelichting op de continuiteitsbijdrage en de samenhang met de overheidsmaatregelen. De deelname is gratis. Klik hier om je aan te melden voor het webinar.

Revalidatie van coronapatiënten
Op het bureau ontvangen we vragen over de revalidatie van coronapatiënten. De NVLF is op de hoogte van verschillende mono- en multidisciplinaire initiatieven om het revalidatietraject voor coronapatiënten vorm te geven. De NVLF is daarom gestart in samenwerking met het Radboudmc met onderzoek en is o.a. aangehaakt bij de revalidatieartsen (VRA). Het belang van logopedie binnen het revalidatietraject is duidelijk in beeld bij de revalidatieartsen. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen en delen eventuele kwaliteitsdocumenten, zoals richtlijnen en protocollen, zodra deze beschikbaar zijn.

Statement CPLOL
Het CPLOL heeft een statement opgesteld over logopedie tijdens de coronacrisis. Lees de tekst hier.

Adviesposter
De NVLF heeft een adviesposter opgemaakt om in jouw praktijk op te hangen. Download de poster hier.

Financiële positie logopedische en andere paramedische praktijken
Er is een groot besef bij de NVLF, de andere PPN partijen, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS over de dreigende financiële positie van zorginstellingen en eerstelijns praktijken. Vorige week heeft ZN aan onder meer de ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen een brief gestuurd waarin maatregelen worden aangekondigd om de continuïteit van (acute) zorg te borgen en zorgverleners te ondersteunen. Doel is om er voor te zorgen dat zorgverleners niet onnodig worden belast met bijvoorbeeld financiële onzekerheid.

De NVLF heeft in PPN verband bij ZN en het ministerie van VWS aangegeven dat ook voor de paramedische praktijken de situatie alarmerend is. Zorgverzekeraars hebben eerst maatregelen genomen voor de acute zorg. ZN geeft aan dat zorgverzekeraars goed begrijpen dat de omstandigheden ook veel andere zorgaanbieders raken. Er wordt daarom ook hard gewerkt aan hulp voor onder meer de eerstelijnszorg. In afstemming met de overheid en toezichthouders bespreken zorgverzekeraars nu wat nodig is om ook op daar beschikbaarheid van goede zorg voor verzekerden nu en in de toekomst te garanderen. De NVLF vindt dat nu, maar ook na de crisis, goede logopedische zorg noodzakelijk is en moet dus voorhanden moet zijn. De inzet van telelogopedie kan ervoor zorgen dat praktijken minder snel in de financiële problemen komen.

Het nemen van maatregelen vraagt zorgvuldige afstemming (juridisch, ACM, DNB). De NVLF is ervan overtuigd dat een maximale inspanning wordt geleverd door de zorgverzekeraars om tot een goede uitkomst te komen en onderhoudt hierover in de tussentijd constructief met ZN.

Zodra hier meer nieuws over is, laten wij dat weten.

Herregistratie NVLF-registers
Net zoals het uitgangspunt van het KP dat geregistreerden niet de dupe mogen worden van het coronavirus bij herregistratie, is ook bij de herregistratie in de NVLF-registers het uitgangspunt dat geregistreerden niet de dupe mogen worden van het coronavirus.

Mocht je punten tekort komen voor je herregistratie, dan kan je gebruikmaken van de verruiming van de dispensatieregeling. Met deze regeling krijg je een verruiming van drie maanden om te werken aan deskundigheidsbevordering of zoveel langer als de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM van toepassing zijn. Wil je gebruik maken van deze regeling, mail je verzoek dan naar logopedie@nvlf.nl.