Lees verder

Lobbyen in Den Haag

Het overheidsbeleid heeft direct gevolgen voor het werk van de logopedist. Daarom overleggen we geregeld met de ministeries van volksgezondheid en onderwijs, VWS en OCW. We hebben contacten met de verschillende fracties in de Tweede Kamer. Er is contact via e-mail, officiële brieven en door persoonlijke gesprekken. Kamerleden worden uitgenodigd in een logopediepraktijk te komen kijken. Dat blijkt altijd weer heel verhelderend voor ze. Zo laten we zien wat logopedie kan betekenen en vragen we aandacht voor de problemen bij organisatie en financiering. Om cliënten/patiënten gepaste zorg te kunnen bieden – ook in de toekomst – moet aan een aantal noodzakelijke voorwaarden zijn voldaan.  

Lees hier wat we onder meer in het eerste kwartaal van 2023 hebben gedaan en bereikt.

Lees hier een interview met voorzitter Michel Dutrée over belangenbehartiging.

Ondersteuning

Voor de lobbyactiviteiten laat de NVLF zich ondersteunen door een gespecialiseerd bureau. Dat monitort de politieke ontwikkelingen van dag tot dag, zodat we precies weten wat er speelt. Op het juiste moment aandacht vragen is voorwaarde voor succes. Het bureau ondersteunt ook bij het leggen van contacten. Het adviseert ons om de inhoudelijke boodschap zo goed mogelijk over te brengen en af te stemmen op de politiek. Toegespitste communicatie helpt het effect te vergroten.

Zorgverzekeraars en NZa

De NVLF onderhoudt structureel contact met alle zorgverzekeraars, hun branchevereniging ZN en relevante instanties als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Er wordt gesproken over knelpunten rondom de contractering, de zorgplicht, het kwaliteitsbeleid, administratieve lasten, werkdruk, wederzijdse verplichtingen en – niet in de laatste plaats – een reële honorering voor het werk. Ook de toekomstige inrichting van de zorg in ons land is onderwerp van gesprek. De NVLF maakt deel uit van de NZa-Adviescommissie Eerstelijnszorg.

Onderhandelen

De Mededingingswet verbiedt de vereniging om voor de leden collectieve afspraken te maken over tarieven voor logopedische hulp. Ook onderlinge afstemming of het geven van advies over tariefhoogte is bij wet verboden. De inhoud van een contract en de hoogte van een vergoeding zijn volgens de wetgever een zaak van individuele zorgaanbieder en -verzekeraar. In de praktijk zijn de posities van zorgaanbieder en -verzekeraars echter ongelijkwaardig. De NVLF blijft hierop hameren en wil een evenwichtiger onderhandelingssituatie.
Wat kunnen en mogen we wel op dit vlak? We maken afspraken met overheid en verzekeraars over ontwikkelingen van de zorg, bevordering van doelmatigheid, noodzakelijke verhoging van de vergoedingen voor praktijkvoering en acties ter vermindering van werkdruk. Dat alles in nauwe samenspraak met de leden. Ook monitoren we situaties waarin de zorg voor patiënten/cliënten in het geding komt en de daarmee de wettelijke zorgplicht van verzekeraars.

Collectieve arbeidsovereenkomsten

De NVLF vertegenwoordigt de gehele beroepsgroep en niet alleen de logopedisten die actief zijn in eerstelijnspraktijken. We behartigen ook de belangen van logopedisten in dienst van instellingen voor zorg of onderwijs. Voor hen maken wij ons sterk voor goede collectieve arbeidsvoorwaarden (geregeld in betreffende cao’s). Dat doen we via aansluiting bij de werknemersorganisaties voor deze professionals, zoals FBZ en FvOv. Zij onderhandelen niet alleen over cao-afspraken, maar komen ook op voor de belangen van werknemers bij fusies en reorganisaties.
Daarnaast raakt de ontwikkeling van het vakgebied alle beroepscollega’s, onafhankelijk waar ze werken of in welk deelsegment ze actief zijn. Denk aan na- en bijscholingsactiviteiten en het onder de aandacht brengen van innovaties.

Kwaliteitsbeleid

Bij belangenbehartiging moet je ook denken aan een actief kwaliteitsbeleid. Dat geldt beroepsgroep breed. Erkenning en herkenning van aantoonbare deskundigheid versterkt je positie en is de basis voor waardering. De inzet van logopedisten maakt het mogelijk dat zorgverzekeraars aan hun wettelijke zorgplicht kunnen voldoen. Binnen ziekenhuizen leveren logopedisten vanuit hun vakgebied een waardevolle bijdrage aan behandelteams. In het onderwijs kan goede begeleiding een betere toekomst van het kind betekenen. Vroegtijdige opsporing van achterstanden helpt niet alleen het kind, maar voorkomt dure zorgtrajecten in de toekomst. Dat alles laten zien is óók belangenbehartiging.

Paramedisch Platform Nederland

Paramedische beroepsgroepen kunnen elkaar ondersteunen, in het werk en bij de belangenbehartiging. De NVLF maakt deel uit van het Paramedisch Platform Nederland (PPN), het overlegorgaan van verschillende paramedische beroepsgroepen.
Steeds wordt afgewogen wat de meeste waarde heeft: gezamenlijk optrekken en krachten bundelen of de specifieke invalshoek van de logopedie naar voren brengen. Via de aansluiting bij PPN zijn beide opties mogelijk.

Individuele belangenbehartiging

Naast de collectieve belangenbehartiging ondersteunen wij onze leden met individueel advies, gerichte informatie en praktische hulpmiddelen. We geven mogelijkheden aan om de eigen positie ten opzichte van zorgverzekeraars of werkgevers te versterken. Onder meer via bijeenkomsten en online platforms krijgen leden de ruimte om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Samen sta je sterker.

Concrete acties belangenbehartiging 2023

Lees hier alle nieuwsberichten met betrekking tot belangenbehartiging.