Lees verder

Als werkgever heeft u de zorgplicht om voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen. Lees wat dit inhoudt.

Veilig en gezond werken
Als werkgever bent u verplicht de werkzaamheden zo te organiseren dat uw werknemer geen schade lijdt. Ook moet u zorgen voor een veilige en gezonde werksituatie. De zorgplicht geldt ook voor personen die niet bij u in dienst zijn zoals stagiaires. Zo bent u als werkgever volgens de Arbowet verplicht een goed arbobeleid te voeren. Belangrijkste onderdelen hiervan zijn:
•Verplichte aansluiting bij een arbodienst. Dit was al verplicht voor praktijken met personeel in dienst ( bij elkaar opgesteld meer dan 40 uur per week) en voor organisaties zonder OR of personeelsvertegenwoordiging. Voor deze organisaties is er geen mogelijkheid tot de maatwerkregelingen waarbij u de verzuimbegeleiding met afzonderlijker deskundigen regelt. Per 1 juli 2017 is dit voor alle praktijken met medewerkers in dienst verplicht.
•Periodiek opstellen van een Bedrijfs Risico Inventarisatie en Evaluatie met bijbehorende plan van aanpak (RI&E).
•Verzuimbegeleiding van een zieke werknemer.
•Mogelijkheid voor de werknemers om gebruik te maken van een periodiek arbeidsgezondheidsonderzoek door een bedrijfsarts.
•De bedrijfsarts onderzoekt de problemen of klachten van de werknemer als gevolg van de werkomstandigheden in de praktijk met als doel het voorkomen en beperken van werkgerelateerde problemen of klachten.
•Het aanstellen van een preventiemedewerker. Bij kleine bedrijven mag de werkgever de preventiemedewerker zijn mits deze over voldoende kennis en vaardigheden beschikt.
•Het op de hoogte stellen van de werknemers over de bedrijfsrisico’s en arbeidsongeschiktheid.
•Ieder bedrijf heeft verplicht een BHV’er (bedrijfshulpverlener: o.a. EHBO en brandpreventie) en een BHV-plan. Bij kleine bedrijven mag de werkgever zelf de BHV’er zijn mits hij over voldoende kennis en vaardigheden beschikt.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Iedere werkgever is verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren, inclusief plan van aanpak, ongeacht de omvang van het bedrijf. Naast het uitvoeren van de RI&E is een werkgever ook verplicht een Plan van Aanpak op te stellen. Bij de digitale RI&E-instrumenten is het Plan van Aanpak een vast onderdeel van de RI&E. De RI&E moet in elk geval bestaan uit de volgende onderdelen:
•inventarisatie (opsomming) van risico’s;
•evaluatie van risico’s (beoordeling van het gevaar);
•toets (beoordeling) van de gecerti­ ceerde arbodienst;
•plan van aanpak;
•adviezen van de gecerti­ficeerde arbodienst over het plan van aanpak.

Arbeidsrisico’s in kaart brengen
Een lijst van arbeidsongevallen is geen verplicht onderdeel van de RI&E. Het is wel verstandig deze lijst aan de RI&E toe te voegen. De Arbeidsinspectie kan naar deze lijst vragen als ze langskomen. De NVLF heeft een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) methodiek ontwikkeld voor leden. Het invullen van de RI&E helpt u om de arborisico’s in kaart te brengen en aan te pakken. Een RI&E is in eerste instantie bedoeld voor het personeel in loondienst, maar het is mogelijk om de RI&E ook te betrekken op de overige werkzame personen binnen de praktijk. De RI&E richt zich niet op patiënten. De RI&E logopedie is erkend door het landelijk Steunpunt. Dat betekent dat u uw RI&E niet hoeft te laten toetsen door een gecertificeerde arbodeskundige/gecertificeerde arbodienst.