Herstelzorg covid-19 patiënten

Minister Van Ark van medische zorg heeft in juli bekendgemaakt dat vanaf zaterdag 18 juli 2020 een tijdelijke aanspraak voor paramedische herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten van kracht is. In een kamerbrief over dit onderwerp heeft de minister aangegeven dat de speciale regeling voor paramedische herstelzorg ook geldt voor logopedie. Op deze pagina vind je alle voor logopedisten relevante informatie die (tot nu toe) bekend is over de regeling voor herstelzorg.

Waarom een tijdelijke aanspraak?
Zorg waarvan niet is bewezen dat het werkt, kan niet zomaar worden opgenomen in de basisverzekering. Deze tijdelijke aanspraak geeft de paramedische beroepen de tijd om middels wetenschappelijk onderzoek aan te tonen dat de behandeling effectief is. Doordat logopedie in de regeling is meegenomen, kunnen wij samen met andere paramedici beroep doen op een subsidie die door ZonMw beschikbaar is gesteld voor effectonderzoek bij covid-19. Dit onderzoek zal de meerwaarde van logopedie bij covid-19-patiënten duidelijk moeten maken.
De NVLF ziet ook dat het anders administreren van covid-19-patiënten een extra inspanning vraagt van de administratieve werkzaamheden voor de eerstelijns logopedist die deze patiënten behandeld. Uiteraard zal de NVLF ervoor strijden de administratie tot een minimum te beperken. Daartegenover staat dat de logopedie gebruik kan maken van het extra budget voor deze zorg.

Wat betekent dit voor logopedisten?
Zoals gezegd kunnen coronapatiënten met logopedische klachten sinds 18 juli aanspraak maken op een voorwaardelijke en tijdelijke vergoeding voor paramedische zorg vanuit het basispakket. De tijdelijke aanspraak is beschikbaar voor patiënten die al covid-19 hebben gehad én voor patiënten die in het komende jaar deze herstelzorg als gevolg van covid-19 nodig zullen hebben. Na toestemming van patiënten kunnen de bevindingen over de zorg die zij krijgen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek naar herstel bij deze doelgroep.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Logopedisten moeten patiënten informeren dat zij zorg voor deze indicatie alleen vergoed krijgen op basis van de tijdelijke aanspraak, waarbij als voorwaarde geldt dat ze bereid moeten zijn om deel te nemen aan het onderzoek. Ze moeten toestemming geven voor het gebruik van data die in het kader van behandeling al geregistreerd worden ten behoeve van het onderzoek. Indien een patiënt geen toestemming geeft, kan de zorg niet worden vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Logopedisten dienen behandelingen naar aanleiding van covid-19 te registeren onder een speciale covid-19-code. Dit moet ingeregeld worden door zorgverzekeraars. Daarvoor hebben zorgverzekeraars enige tijd nodig. Het verzoek is om tot die tijd (ongeveer twee maanden) declaraties op te schorten. Aan de declaraties zal de nieuwe unieke code moeten worden toegevoegd.
  • Behandeling kan alleen plaatsvinden op verwijzing. DTL geldt niet voor patiënten klachten naar aanleiding van covid-19.


Open eindjes
Vanwege de grote snelheid waarmee de herstelzorg moet worden georganiseerd zijn er nog open eindjes. De NVLF overlegt met het ministerie, Zorginstituut Nederland, de zorgverzekeraars en andere paramedische beroepsgroepen over de praktische aspecten. Hierover informeren we je zo snel mogelijk.

Declaraties
De declaraties specifiek voor covid-19 cliënten worden vergoed, maar praktijken moeten deze achterhouden tot het technisch mogelijk is ze in te dienen.

Deelname onderzoek
Veel paramedici vragen zich of het ethisch verantwoord is om patiënten die geen toestemming geven voor deelname aan het onderzoek uit te sluiten van deze herstelzorg. Deze voorwaarde vloeit voort uit de regelgeving over voorwaardelijk toelating. Door opname van deze aanspraak in deze regeling was het mogelijk om op zeer korte termijn een tijdelijke aanspraak te realiseren, waarbij door onderzoek op termijn ook inzicht ontstaat in de effecten.
De gegevens voor het onderzoek worden geanonimiseerd. Patiënten ondervinden op geen enkele wijze schade of nadeel door dit onderzoek. De (onafhankelijke) Advies Commissie Pakket (ACP) heeft in haar advies juist het belang benadrukt van onderzoek, onder de voorwaarden zoals geformuleerd in het advies van het Zorginstituut. Eén van de leden van de ACP is een hoogleraar ethiek, die deze stellingname heeft onderschreven.

Informatievideo ZorginstituutKlik hier om deze video te downloaden.