Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is voornemens de richtlijn te herzien over ‘Zorg in de stervensfase’. Hiervoor wordt een richtlijnwerkgroep en een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van professionals die betrokken zijn bij deze zorg. De richtlijnwerkgroep wordt voorgezeten door prof. dr. Lia van Zuylen, internist-oncoloog en hoogleraar klinische palliatieve zorg.

IKNL ontwikkelt de richtlijnmodules volgens de huidige methodiek van richtlijnontwikkeling van de richtlijnen voor de palliatieve zorg, en sluiten aan bij de ‘Leidraad voor kwaliteitsstandaarden’ en ‘Medisch-specialistische richtlijnen 2.0’. 

De NVLF zoekt een logopedist die deel wil nemen aan de klankbordgroep ‘Zorg in de Stervensfase’. De volgende werkzaamheden komen aan bod:

  • De richtlijnwerkgroep consulteert de klankbordleden over specifieke vragen.
  • Klankbordleden geven feedback op de concept-richtlijntekst tijdens de inspraakmomenten.
  • Wanneer de conceptteksten gereed zijn, worden deze voorgelegd aan de klankbordleden. Het commentaar van de klankbordleden wordt door de plenaire richtlijnwerkgroep beoordeeld en bediscussieerd.

De tijdsinvestering wordt geschat op 5-8 uur (consultatie, meelezen en commentaar geven). Er is een vergoeding beschikbaar.

Interesse? Meld je dan aan vóór 23 mei bij Valerie van Dongen, beleidsadviseur, v.vandongen@nvlf.nl met daarbij een korte toelichting op je relevante werkervaring, zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden.