Inleiding

Op 6 maart 2021, op de Europese Dag van de Logopedie, is de European Speech and Language Therapy Association (ESLA) geboren. ESLA is een moderne, dynamische en daadkrachtige opvolger van CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l’Union Européenne) die op 6 maart 1988 was opgericht door logopedische organisaties uit een negental landen. Met de lancering van ESLA is CPLOL opgeheven.

Wat is ESLA?

ESLA, voluit European Speech and Language Therapy Association, is de Europese koepelorganisatie voor logopedisten. Alhoewel de term ‘logopedisten’ uit de benaming is gehaald om de deur op een kier te zetten voor andere geïnteresseerden en vooral te focussen op de uitoefening van het vak, vertegenwoordigt ESLA momenteel 30 beroepsorganisaties voor logopedisten in Europa. Ze vertegenwoordigt daarmee ongeveer 40.000 logopedisten. Iedere organisatie voor logopedisten die in Europa gesitueerd is kan lid worden van ESLA. Zo is recentelijk een Turkse organisatie toegetreden met een adres in het Europese deel van Istanbul. Per organisatie is er één gedelegeerde stemgerechtigd, deze gedelegeerde vertegenwoordigt de eigen organisatie bij de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. Vanuit de NVLF is dat sinds 2019 onze voorzitter Michel Dutrée, als eerste gedelegeerde niet-logopedist schrijft hij geschiedenis. Logopedist Jenta Sluijmers heeft sinds 2019 zitting in het bestuur van CPLOL/ESLA.

Ontwikkeling van CPLOL naar ESLA

CPLOL werd op initiatief van de Fédération Nationale des Orthophonistes

(Frankrijk) in 1988 in Parijs door negen beroepsorganisaties in het leven geroepen. Het doel was om professionals in Europa te faciliteren bij de erkenning en uitvoering van hun beroep, door kennis en kunde uit te wisselen, minimale standaarden voor opleiding te ontwikkelen, de beroepsuitvoering te harmoniseren en ook de wetenschap een plek te geven in de beroepsuitoefening. Daarnaast behoorde tot de doelstellingen het uitdragen van de professie en ook het vergroten van het bewustzijn onder publiek, politici en andere beroepsorganisaties in Europa. Vanuit aanvankelijk drie en later twee subcommissies ‘vakinhoud’ (inclusief preventie) en ‘educatie’ werkte men tijdens de tweejaarlijkse bijeenkomsten en daarbuiten aan verschillende doelen en projecten. CPLOL heeft in haar bestaan een aantal grote successen behaald, zoals de Europese Dag van de Logopedie en het driejaarlijkse congres dat steeds meer deelnemers kent. Op het gebied van onderwijs heeft CPLOL na de ‘verklaring van Bologna’ hard gewerkt aan de harmonisatie van de diploma’s van de opleidingen in Europa. Met de komst van het European Credit Transfer System (ECTS) dat werd ontwikkeld door de Europese Commissie om een gemeenschappelijke procedure bij de academische erkenning van studieresultaten te kunnen garanderen, werd het mogelijk om curricula met elkaar te vergelijken en minimale standaarden te creëren.

De NVLF is altijd erg actief geweest in CPLOL. Een aantal NVLF gedelegeerden waren zeer bevlogen en actief, waaronder Ben Mondelaers, Hanneke Kalf en Bauke Leijenaar. Bauke heeft zich hard gemaakt voor de kwaliteitsstandaarden van de opleidingen in Europa en was een van de drijvende krachten achter het ‘2017-2019 masterplan restructuring CPLOL’. Hanneke heeft door haar inspanningen vooral het evidence-based handelen op Europees niveau op de kaart gezet, en daarnaast veel aan het opzetten van dataverzamelingen gedaan. Hanneke is (tien jaar na het voorzitterschap van Ben Mondelaers) van mei 2009 tot en met mei 2013 voorzitter geweest en heeft onder haar hoede het professionele handelen en het onderwijs in Europa naar een hogere kwaliteit gebracht.

Waarom veranderen?

Alhoewel CPLOL veel voor elkaar heeft gekregen, was de vergaderstructuur niet langer optimaal. Wat klein begon met negen landen en eerst drie en daarna twee gedelegeerden per land, groeide uit tot een grote organisatie bestaande uit de vertegenwoordiging van 33 organisaties met 66 gedelegeerden en een bestuur. Er werd gewerkt met werkgroepen die onder een van de twee subcommissies vielen. De vergader- en werkgroepenstructuur werd steeds moeilijker te managen. Niet duidelijk was of de werkgroepen werkelijk uit experts bestonden die geschikt waren om een bepaald doel te formuleren en bereiken. Dat maakte de uitkomsten van sommige werkgroepen onzeker en niet kosteneffectief.

Rond 2016 werd de roep om meer ‘value for membership’ groot, met name van de wat grotere ledenorganisaties die het meest investeren, zoals de NVLF. Het ledengeld moest beter besteed worden. Een structuurwijziging moest leiden tot grotere efficiëntie en betere resultaten. Ook voor de logopedisten en logopediestudenten in Nederland die via hun NVLF lidmaatschap indirect lid zijn van ESLA, moet het lidmaatschap van waarde zijn.

De laatste voorzitter van het ‘oude’ CPLOL voordat de structuurwijziging van kracht ging, was de meertalige Michelle Kaufman (Zwitserland). Zij zei bij de viering van het 30 jarige bestaan van CPLOL in 2018: ‘Following a well thought out and established plan, the structure and functioning will reflect the 21st century and allow for a better visibility, a stronger position and more presence on the political and professional scene across the world’.

Bauke Leijenaar was een van de bedenkers van het masterplan en heeft aan de wieg van de recente veranderingen gestaan.

Wat is er veranderd?

Nadat de herstructurering in 2019 plaats heeft gevonden en een nieuw bestuur gekozen is, zijn nieuwe statuten bekrachtigd. De grootste en belangrijkste verandering bestaat uit het werken met ‘taskforces’ in opdracht van de algemene ledenvergadering (die jaarlijks plaatsvindt) en onder aansturing en monitoring van het bestuur, in plaats van met werkgroepen. In deze taskforces worden deelnemers gevraagd en geselecteerd die door de ledenorganisaties zijn aangereikt. Dit hoeven niet per definitie gedelegeerde logopedisten te zijn, maar deelnemers die deskundig en bekwaam zijn om een doelstelling in korte tijd te behalen. De taskforces werken projectmatig en de doelen kennen een duidelijk tijdspad en begroting.

De naam ‘CPLOL’ is veranderd in ‘ESLA’, een afkorting die goed te onthouden is en in het Engels volledig uitgeschreven duidelijk weergeeft wat de afkorting betekent.

Verhuizing van de standplaats van Parijs naar Brussel heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat ESLA dichterbij de Europese politiek is gezeteld, nauwer kan samenwerken met Europese NGO’s en toegang heeft tot verschillende Europese netwerken.

Wat wil ESLA zijn?
De visie van ESLA

  • ESLA is de toonaangevende organisatie die de belangen van de logopedie in Europa behartigt.

De missie van ESLA

  • ESLA is de gezaghebbende ‘stem’ van logopedisten in Europa en ondersteunt de gemeenschappelijke belangen van haar leden.
  • ESLA heeft tot doel de zichtbaarheid van de logopedie en daarnaast het publieke bewustzijn in Europa en daarbuiten te vergroten, door het beroep actief te promoten en door de kwaliteit van het logopedisch handelen en van het onderwijs aan logopedisten te waarborgen.

Doelen bereiken met behulp van Task Forces

De visie en missie van ESLA worden momenteel uitgedragen door een vijftal taskforces:

  1. Communicatiestrategie: Deze taskforce richt zich op ‘branding’ en is daarnaast verantwoordelijk voor het bedenken van communicatielijnen tussen organisaties en het publiek, onder andere via de nieuwe website (https://eslaeurope.eu/) en mediakanalen als twitter en facebook. Onder de hoede van deze taskforce is de nieuwe website in de maak en wordt het nieuwe logo uitgedragen.
  2. Extra inkomsten: deze taskforce is verantwoordelijk voor het bedenken hoe aanvullende inkomsten gegenereerd kunnen worden, bijvoorbeeld door meer soorten lidmaatschappen aan te bieden, fondsen te zoeken en materialen en webinars aan te bieden voor een bepaald tarief.
  3. Congresorganisatie: deze taskforce heeft tot doel het volgende congres te organiseren. In dit geval het congres dat in mei 2022 in Salzburg en online plaatsvindt. Zie voor meer informatie de webpagina https://eslaeurope.eu/whatson/esla-congress-may-2022/
  4. De Europese dag: deze taskforce ontwikkelt thema’s, materiaal en persberichten voor de Europese Dag van de Logopedie. Een poster van het thema ‘telepractice’ is geselecteerd en verspreid door Europa en een webinar rondom dit thema is gegeven en onder andere via Facebook live te volgen.
  5. Materiaal op gebied van opleiding en het beroep: deze taskforce maakt een inschatting van de bruikbaarheid van bestaande materiaal dat door voorgaande werkgroepen is ontwikkeld. De taskforce geeft een advies over wat nodig is om te ontwikkelen, of welk materiaal geschikt gemaakt (aangepast en vertaald) kan worden voor meerdere landen (bijvoorbeeld een beroepsprofiel, position statement, richtlijn of protocol, maar ook folders en flyers).Een position statement rondom de logopedische behandeling van Covid-19 patiënten (inclusief persoonlijke beschermingsmaatregelen) en het belang van online behandelen is tot stand gekomen. Veel landen hebben hierdoor een vergoeding voor online therapie van de grond gekregen.

De structuurwijziging heeft tot inmiddels tot een forse kostenbesparing geleid. Ook Covid-19 heeft hieraan bijgedragen omdat men niet meer fysiek kon vergaderen, daardoor zijn er geen reis en verblijfkosten gemaakt. Het tariefstelsel is aangepast waardoor voor de meest betalende organisaties het plafond is verlaagd. De begroting is aangepast, waardoor de reiskosten van de gedelegeerden (die veel minder zijn in aantal) zijn vervallen en ESLA iets meer overhoudt voor andere investeringen om zichzelf op de kaart te zetten.

Wat kan ESLA betekenen voor de individuele logopedist/student?

Naast vakpromotie, de organisatie van onder andere een Europees congres en de Europese Dag van de Logopedie kan ESLA ook iets betekenen voor logopedisten en studenten. Twee voorbeelden van vragen die de afgelopen maand bij ESLA zijn binnengekomen laten zien dat ESLA korte lijnen heeft binnen Europa: door via ESLA binnenkomende verzoeken te delen met ledenorganisaties, heeft een PHD student met een Erasmusbeurs een geschikte internationale stageplek gevonden. Het verbinden met PhD studenten in Europa is iets dat hoog op de prioriteitenlijst van ESLA staat. Een tweede voorbeeld betreft een logopedist die op een internationale school werkt in Nederland, en zoekt naar mogelijkheden voor uitwisseling met andere logopedisten die op internationale scholen werken, om zo gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en materialen en ook de vergoedingen te bespreken. er is ESLA is hierover met de logopedist in bespreking en zodra er een plan ligt, wordt er werk gemaakt van het verzoek.

De komende jaren kunnen we als (student)logopedisten veel profijt hebben van de komst van ESLA, te beginnen met de webinar over ‘telepractice’ die op facebook opnieuw te bekijken is. https://www.facebook.com/events/143420584318220.

Mocht je contact op willen nemen met ESLA, mail dan naar: eslaeurope@eslaeurope.eu

Literatuur:
Happy Anniversary! Celebrating 30 years of CPLOL
CPLOL, 6 maart 2018
Te downloaden via: https://cplol.eu/media/attachments/2018/05/24/cplol_booklet_new_mkm_15-5-2018_cid.pdf

 

Over Jenta Sluijmers

Jenta is logopedist en klinisch epidemioloog en werkt als leidinggevende bij de GGD Amsterdam afdeling Jeugdgezondheidszorg. Sinds 2019 heeft zij zitting in het bestuur van CPLOL/ESLA en was in 2006-2007 en in 2018-2019 gedelegeerde namens de NVLF. Voor de NVLF heeft Jenta in de commissie Richtlijnen en de commissie Vakinhoud zitting gehad. Zij is een van de auteurs van de logopedische richtlijn TOS en auteur en co-auteur van diverse andere publicaties.