Herstelzorg COVID-19 patiënten

Minister Van Ark van medische zorg heeft in juli bekendgemaakt dat vanaf zaterdag 18 juli 2020 een tijdelijke aanspraak voor paramedische herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten van kracht is. In een kamerbrief over dit onderwerp heeft de minister aangegeven dat de speciale regeling voor paramedische herstelzorg ook geldt voor logopedie. Op deze pagina vind je alle voor logopedisten relevante informatie die (tot nu toe) bekend is over de regeling voor herstelzorg.


Waarom een tijdelijke aanspraak?

Zorg waarvan niet is bewezen dat het werkt, kan niet zomaar worden opgenomen in de basisverzekering. Deze tijdelijke aanspraak geeft de paramedische beroepen de tijd om middels wetenschappelijk onderzoek aan te tonen dat de behandeling effectief is. Doordat logopedie in de regeling is meegenomen, kunnen wij samen met andere paramedici beroep doen op een subsidie die door ZonMw beschikbaar is gesteld voor effectonderzoek bij covid-19. Dit onderzoek zal de meerwaarde van logopedie bij covid-19-patiënten duidelijk moeten maken.
De NVLF ziet ook dat het anders administreren van covid-19-patiënten een extra inspanning vraagt van de administratieve werkzaamheden voor de eerstelijns logopedist die deze patiënten behandeld. Uiteraard zal de NVLF ervoor strijden de administratie tot een minimum te beperken. Daartegenover staat dat de logopedie gebruik kan maken van het extra budget voor deze zorg.


Wat betekent dit voor logopedisten?

Zoals gezegd kunnen coronapatiënten met logopedische klachten sinds 18 juli aanspraak maken op een voorwaardelijke en tijdelijke vergoeding voor paramedische zorg vanuit het basispakket. De tijdelijke aanspraak is beschikbaar voor patiënten die al covid-19 hebben gehad én voor patiënten die in het komende jaar deze herstelzorg als gevolg van covid-19 nodig zullen hebben. Na toestemming van patiënten kunnen de bevindingen over de zorg die zij krijgen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek naar herstel bij deze doelgroep.

Concreet betekent dit het volgende:
• Logopedisten moeten patiënten informeren dat zij zorg voor deze indicatie alleen vergoed krijgen op basis van de tijdelijke aanspraak, waarbij als voorwaarde geldt dat ze bereid moeten zijn om deel te nemen aan het onderzoek. Ze moeten toestemming geven voor het gebruik van data die in het kader van behandeling al geregistreerd worden ten behoeve van het onderzoek. Indien een patiënt geen toestemming geeft, kan de zorg niet worden vergoed vanuit de basisverzekering.
• Logopedisten dienen behandelingen naar aanleiding van covid-19 te registeren onder een speciale covid-19-code. Dit moet ingeregeld worden door zorgverzekeraars. Daarvoor hebben zorgverzekeraars enige tijd nodig. Het verzoek is om tot die tijd (ongeveer twee maanden) declaraties op te schorten. Aan de declaraties zal de nieuwe unieke code moeten worden toegevoegd.
• Behandeling kan alleen plaatsvinden op verwijzing. DTL geldt niet voor patiënten klachten naar aanleiding van covid-19.


Open eindjes

Vanwege de grote snelheid waarmee de herstelzorg moet worden georganiseerd zijn er nog open eindjes. De NVLF overlegt met het ministerie, Zorginstituut Nederland, de zorgverzekeraars en andere paramedische beroepsgroepen over de praktische aspecten. Hierover informeren we je zo snel mogelijk.


Wie komt in aanmerking voor deze herstelzorg?
Mensen met COVID-19 die tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen ervaren kunnen in aanmerking komen voor de vergoeding van paramedische herstelzorg. De huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van de klachten welke zorg nodig is. Het is niet noodzakelijk dat iemand positief is getest op het coronavirus. Het is ook niet noodzakelijk dat iemand opgenomen is geweest in het ziekenhuis. De medisch specialist of huisarts stelt vast of waarschijnlijk sprake is geweest van COVID-19 en of de patiënt deze zorg moet krijgen.

Verwijzing
De huisarts of medisch specialist geeft dus een verwijzing voor paramedische herstelzorg als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft. Daarbij geldt het volgende:

– Voor paramedische herstelzorg die aanvangt op of na 1 november 2020 geldt een tijdsperiode van maximaal 4 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.
– Voor paramedische herstelzorg die is gestart vóór 1 november 2020 geldt geen nadere voorwaarde voor de tijdsperiode die ligt tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing.
– Sommige patiënten zijn na 18 juli 2020 zonder verwijzing met paramedische herstelzorg gestart. Het is aan de huisarts of medisch specialist om te beoordelen of deze patiënten recht hadden op deze vorm van zorg.

 

Registratie
Een goede registratie van de COVID-19-zorg is essentieel voor een goed onderzoek. Zorg waarvan niet is bewezen dat het werkt, kan niet zomaar worden opgenomen in de basisverzekering. Deze tijdelijke aanspraak geeft de paramedische beroepen de tijd om middels wetenschappelijk onderzoek aan te tonen dat de behandeling effectief is. Doordat logopedie in de regeling is meegenomen, kunnen wij samen met andere paramedici beroep doen op een subsidie die door ZonMw beschikbaar is gesteld voor effectonderzoek bij COVID-19. Dit onderzoek zal de meerwaarde van logopedie bij COVID-19-patiënten duidelijk moeten maken.

 

Declaratie
Logopedisten dienen behandelingen naar aanleiding van COVID-19 te registeren onder een speciale COVID-19-declaratiecode. Hiervoor wordt een nieuwe unieke ICIDH-diagnosecode 9500 toegevoegd. Deze toevoeging moet nog ingeregeld worden door zorgverzekeraars en softwareleveranciers. Het verzoek is om de declaraties op te schorten tot het technisch mogelijk is de declaraties in te dienen. De verwachting is dat eind oktober de systemen bij de zorgverzekeraars zo zijn ingericht dat de declaraties ingediend kunnen worden.


Deelname onderzoek

Veel paramedici vragen zich of het ethisch verantwoord is om patiënten die geen toestemming geven voor deelname aan het onderzoek uit te sluiten van deze herstelzorg. Deze voorwaarde vloeit voort uit de regelgeving over voorwaardelijk toelating. Door opname van deze aanspraak in deze regeling was het mogelijk om op zeer korte termijn een tijdelijke aanspraak te realiseren, waarbij door onderzoek op termijn ook inzicht ontstaat in de effecten.
De gegevens voor het onderzoek worden geanonimiseerd. Patiënten ondervinden op geen enkele wijze schade of nadeel door dit onderzoek. De (onafhankelijke) Advies Commissie Pakket (ACP) heeft in haar advies juist het belang benadrukt van onderzoek, onder de voorwaarden zoals geformuleerd in het advies van het Zorginstituut. Eén van de leden van de ACP is een hoogleraar ethiek, die deze stellingname heeft onderschreven.


Informatievideo Zorginstituut

Klik hier om deze video te downloaden.


Vragen en antwoorden

Zorginstituut Nederland heeft een document opgesteld waarin antwoord wordt gegeven op de meestgestelde vragen rondom deze tijdelijke regeling. Klik hier om dit document te downloaden.


Informatiebrief voor 
patiënten
Deze informatiebrief kun je gebruiken voor patiënten die herstelzorg na COVID-19 willen ontvangen en toestemming voor inzage in hun gegevens moeten geven.

Factsheet ‘Indicaties voor eerstelijns paramedische herstelzorg bij covid-19’
Om aanspraak te kunnen maken op paramedische herstelzorg na COVID-19 is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Samen met VvOCM, EN, NVD en KNGF ontwikkelde de NVLF een factsheet die medici helpt bij het doorverwijzen. Download deze factsheet hier.

Ook voor paramedici zelf geeft de factsheet een helder overzicht van de expertise van andere disciplines in de herstelzorg na COVID-19. Je kunt deze factsheet onder andere gebruiken ter profilering, door hem onder de aandacht te brengen bij verwijzers.

Relevante informatie
Ook op de website van het Zorginstituut Nederland kun je deze relevante informatie vinden.

Gepubliceerd op: 4 september 2020
Totale lees- en kijktijd: 00:00

Stand van zaken ‘open eindjes’ herstelzorg covid-19

De tijdelijke aanspraak voor paramedische herstelzorg, waaronder logopedie, voor coronapatiënten met ernstige klachten is nu ruim een maand van kracht. Vanwege de grote snelheid waarmee deze herstelzorg moest worden georganiseerd zijn er nog open eindjes. De betrokken partijen zoals het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, de zorgverzekeraars en andere paramedische beroepsgroepen zijn nog druk in overleg over de praktische aspecten zoals het inregelen van de declaratie. Zodra bekend is wanneer je de declaraties kunt indienen, informeren we je hierover. Nog…

Gepubliceerd op: 8 september 2020
Leestijd: 01:33

Tijdelijk ruimere vergoeding paramedische herstelzorg voor patiënten met ernstige COVID-19

Zorginstituut Nederland adviseert minister Van Ark om herstelzorg aan ernstig zieke covid-19-patiënten voorlopig ruimer te vergoeden vanuit de basisverzekering. Lees het persbericht hier. Logopedie “Ook logopedie of geestelijke gezondheidszorg kan noodzakelijk zijn, maar over ruimere vergoeding daarvan gaat het advies van het Zorginstituut niet”, meldde de NOS in het nieuwsbericht. Dit kan vragen oproepen.  Zoals je ook in het persbericht leest, is dat omdat deze zorg al wordt vergoed vanuit het basispakket en verruiming dus niet noodzakelijk is.

Gepubliceerd op: 14 juli 2020
Leestijd: 00:24

Belangrijk: logopedische zorg covid-19-patiënten valt onder speciale regeling paramedische herstelzorg

Minister Van Ark van medische zorg heeft eind vorige week bekendgemaakt dat vanaf zaterdag 18 juli een tijdelijke aanspraak voor paramedische herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten van kracht is. In een kamerbrief over dit onderwerp heeft de minister aangegeven dat de speciale regeling voor paramedische herstelzorg ook geldt voor logopedie. Afgelopen maanden hebben we er veel energie in gestoken om de rol van de logopedist bij covid-19 in het vizier te krijgen bij de stakeholders. Door logopedie op te nemen…

Gepubliceerd op: 21 juli 2020
Leestijd: 02:57

Vragen over declaraties en onderzoek herstelzorg covid-19 patiënten

Vorige week werd bekend dat de speciale regeling voor paramedische herstelzorg voor covid-19 patiënten ook geldt voor logopedie. Naar aanleiding van dat bericht krijgen we verschillende vragen over de wijze van declareren en over deelname aan het onderzoek. Zeer logische vragen, maar vanwege de snelheid van de inwerkingtreding van de regeling zijn de systemen van de zorgverzekeraars nog niet ingericht. Declaraties De declaraties specifiek voor covid-19 cliënten worden vergoed, maar praktijken moeten deze achterhouden tot het technisch mogelijk is ze in…

Gepubliceerd op: 28 juli 2020
Leestijd: 01:20

Factsheet indicaties voor eerstelijns paramedische herstelzorg bij COVID-19

Om in aanmerking te komen voor aanspraak op paramedische herstelzorg na COVID-19 is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Samen met de VvOCM, EN, NVD en KNGF ontwikkelde de NVLF een factsheet die medici helpt bij het doorverwijzen. Ook voor paramedici zelf geeft de factsheet een helder overzicht van de expertise van andere disciplines in de herstelzorg na COVID-19. Paramedici kunnen deze factsheet onder andere gebruiken ter profilering, bijvoorbeeld door deze onder de aandacht te brengen bij…

Gepubliceerd op: 8 september 2020
Leestijd: 00:35