Ambities 2021-2027

Klik in het menu aan de linkerkant voor meer informatie over de ambities 2021-2027.

Gepubliceerd op: 20 mei 2021
Totale lees- en kijktijd: 02:19

Over de ambities

Inleiding Hoe zien het vak logopedie en het beroep van de logopedist er over 10 jaar uit? En over 20 of 30 jaar? Ook al kunnen we niet in de toekomst kijken, het is wel nodig erbij stil te staan. Dat verwachten leden en anderen van een beroepsvereniging. De zorgwereld ontwikkelt zich volop. Als we naar deze ontwikkelingen kijken, zien we dat logopedie en de logopedist de komende jaren met het volgende te maken gaan krijgen: Evidence based handelen wordt…

Gepubliceerd op: 20 mei 2021
Leestijd: 05:08

Animatie: De toekomst van logopedie begint vandaag

“De wereld verandert.” Dat weten we allemaal. Maar niemand weet precies hoe de toekomst eruit ziet. Toch moeten we af en toe vooruitkijken, want ze (zorg)wereld ontwikkelt zich volop. Daarom hebben we goed gekeken naar de ontwikkelingen die we op dit moment zien. Ontwikkelingen in de maatschappij en in de zorg waarvan we verwachten dat logopedisten en het vak logopedie er vroeg of laat mee te maken gaan krijgen. De drie grootste komen aan bod in een speciaal animatiefilmpje over…

Gepubliceerd op: 7 juni 2021
Leestijd: 00:36

Ambitie 1

In 2027 is de logopedische zorg hybride ingericht; de optimale combinatie van zorg op afstand én/of op locatie.    Waarom deze ambitie? COVID-19 heeft eraan bijgedragen dat binnen de logopedische zorg uitgebreid ervaring is opgedaan met online logopedie. Dit met zowel positieve als negatieve ervaringen (zie Handreiking Telelogopedie HU, maart 2021 en resultaten NVLF poll-vraag over visie op online behandelen van maart 2021). Landelijk is er steeds meer aandacht voor de versterking van de positie van de patiënt. We verwachten…

Gepubliceerd op: 20 mei 2021
Leestijd: 01:58

Ambitie 2

In 2027 wordt de logopedische zorg dicht bij de patiënt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek).   Waarom deze ambitie? Door toenemende vergrijzing, complexere zorgvragen en het betaalbaar houden van de zorg, moeten we ons voorbereiden op grote veranderingen. Dat vraagt om samenwerken, het delen van kennis en creativiteit binnen de zorg. Deze onderwerpen zijn door leden benoemd tijdens de Zomertoer 2019. Het zijn ook de drie pijlers van de Juiste Zorg op de Juiste Plek: (duurdere)…

Gepubliceerd op: 20 mei 2021
Leestijd: 01:47

Ambitie 3

In 2027 is meer direct patiëntgebonden tijd beschikbaar door vermindering van de administratieve lasten.   Waarom deze ambitie? Sinds enige jaren is er landelijk aandacht voor vermindering van de administratieve lasten in de zorg en het onderwijs. Zo heeft ook de NVLF sinds 2018 het thema ‘schrappen en verbeteren’ hoog op de agenda staan. Bij alle producten en diensten die de NVLF levert wordt de vraag gesteld ‘Hoe kan dit leiden tot vermindering van de administratieve lasten voor de logopedist’.…

Gepubliceerd op: 20 mei 2021
Leestijd: 02:08

Ambitie 4

In 2027 worden logopedisten beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als overige arbeidsvoorwaarden.   Waarom deze ambitie? De komende jaren neemt de zorgvraag voor logopedie toe, evenals de complexiteit van deze zorgvragen. Er zijn op dit moment echter te weinig logopedisten om deze zorg te kunnen bieden. Dit zien we zowel in de eerste als in de tweede en derde lijn. Bijvoorbeeld aan de wachtlijsten en een toenemend aantal vacatures, die steeds moeilijker ingevuld worden. Daarnaast merken we dat…

Gepubliceerd op: 20 mei 2021
Leestijd: 01:19

Ambitie 5

In 2027 staan alle logopedisten vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).*   *Alleen paramedici die aantoonbaar hebben voldaan aan de opleidingseisen en de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen staan vermeld in het Kwaliteitsregister.   Waarom deze ambitie? De NVLF vindt het belangrijk dat haar leden, ongeacht werkveld, kwalitatief goede zorg verlenen en dat dit aantoonbaar is. Daarom is de NVLF voorstander van een kwaliteitsregister en al sinds 1997 deelnemer van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Logopedisten die in dit register staan…

Gepubliceerd op: 20 mei 2021
Leestijd: 01:11

Definitielijst Logopedist in 2027

Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022 In mei 2019 hebben beroepsverenigingen van paramedici (waaronder de NVLF), zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en de georganiseerde patiëntenbeweging bestuurlijke afspraken gemaakt over de paramedische zorg in de periode 2019-2022. De afspraken zijn een vervolg op het in 2017 afgesloten zogeheten Hoofdlijnenakkoord. Een belangrijk thema daarin was de vermindering van werkdruk en administratieve belasting als gevolg van doorgeslagen regelgeving. Daarnaast stonden kwaliteit van zorg en contractering centraal. Met de uitwerking van deze afspraken is een…

Gepubliceerd op: 20 mei 2021
Leestijd: 02:39