Ambities 2021-2027

Klik in het menu aan de linkerkant voor meer informatie over de ambities 2021-2027.

Gepubliceerd op: 20 mei 2021
Totale lees- en kijktijd: 02:19

Over de ambities

Inleiding Hoe zien het vak logopedie en het beroep van de logopedist er over 10 jaar uit? En over 20 of 30 jaar? Ook al kunnen we niet in de toekomst kijken, het is wel nodig erbij stil te staan. Dat verwachten leden en anderen van een beroepsvereniging. De zorgwereld ontwikkelt zich volop. Als we naar deze ontwikkelingen kijken, zien we dat logopedie en de logopedist de komende jaren met het volgende te maken gaan krijgen: Evidence based handelen wordt…

Gepubliceerd op: 20 mei 2021
Leestijd: 05:08

Stand van zaken ambities 2027

Op deze pagina vind je per ambitie een overzicht van de projecten die de NVLF in 2022 oppakt en wat de stand van zaken is. Een toelichting op de projecten vind je in het Jaarplan 2022 van de NVLF. Deze webpagina wordt maandelijks bijgewerkt. Laatste update: september 2022. Hybride zorg Interprofessioneel samenwerken Verminderen administratieve lasten Loon naar werken Staan voor kwaliteit Hybride zorg 'In 2027 is de logopedische zorg hybride ingericht; de optimale combinatie van zorg op afstand én/of op…

Gepubliceerd op: 27 juni 2022
Leestijd: 05:10

Ambitie 1

In 2027 is de logopedische zorg hybride ingericht; de optimale combinatie van zorg op afstand én/of op locatie.  Waarom deze ambitie? COVID-19 heeft eraan bijgedragen dat binnen de logopedische zorg uitgebreid ervaring is opgedaan met online logopedie. Dit met zowel positieve als negatieve ervaringen (zie Handreiking Telelogopedie HU, maart 2021 en resultaten NVLF poll-vraag over visie op online behandelen van maart 2021). Landelijk is er steeds meer aandacht voor de versterking van de positie van de patiënt. We verwachten dat…

Gepubliceerd op: 20 mei 2021
Leestijd: 02:52

Ambitie 2

In 2027 wordt de logopedische zorg dicht bij de patiënt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek). Waarom deze ambitie? Door toenemende vergrijzing, complexere zorgvragen en het betaalbaar houden van de zorg, moeten we ons voorbereiden op grote veranderingen. Dat vraagt om samenwerken, het delen van kennis en creativiteit binnen de zorg. Deze onderwerpen zijn door leden benoemd tijdens de Zomertoer 2019. Het zijn ook de drie pijlers van de Juiste Zorg op de Juiste Plek: (duurdere) zorg…

Gepubliceerd op: 20 mei 2021
Leestijd: 02:09

Ambitie 3

In 2027 is meer direct patiëntgebonden tijd beschikbaar door vermindering van de administratieve lasten. Waarom deze ambitie? Sinds enige jaren is er landelijk aandacht voor vermindering van de administratieve lasten in de zorg en het onderwijs. Zo heeft ook de NVLF sinds 2018 het thema ‘schrappen en verbeteren’ hoog op de agenda staan. Bij alle producten en diensten die de NVLF levert wordt de vraag gesteld ‘Hoe kan dit leiden tot vermindering van de administratieve lasten voor de logopedist’. Indien…

Gepubliceerd op: 20 mei 2021
Leestijd: 02:02

Ambitie 4

In 2027 worden logopedisten beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als overige arbeidsvoorwaarden.   Waarom deze ambitie? De komende jaren neemt de zorgvraag voor logopedie toe, evenals de complexiteit van deze zorgvragen. Er zijn op dit moment echter te weinig logopedisten om deze zorg te kunnen bieden. Dit zien we zowel in de eerste als in de tweede en derde lijn. Bijvoorbeeld aan de wachtlijsten en een toenemend aantal vacatures, die steeds moeilijker ingevuld worden. Daarnaast merken we dat…

Gepubliceerd op: 20 mei 2021
Leestijd: 01:51

Ambitie 5

In 2027 beslissen logopedisten samen met de cliënt goed geïnformeerd over de beste (passende) zorg. Waarom deze ambitie? In deze ambitie komen een aantal elementen van passende zorg aan bod. Als eerste ‘samen beslissen’. Hiermee wordt bedoeld dat de logopedische begeleiding in samenspraak met en gezamenlijk rondom de cliënt tot stand komt. Afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van iedere individuele cliënt, want passende zorg is altijd maatwerk. Daarvoor is het nodig dat zowel logopedist als cliënt goed geïnformeerd worden…

Gepubliceerd op: 20 mei 2021
Leestijd: 03:22

Definitielijst Logopedist in 2027

Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022 In mei 2019 hebben beroepsverenigingen van paramedici (waaronder de NVLF), zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en de georganiseerde patiëntenbeweging bestuurlijke afspraken gemaakt over de paramedische zorg in de periode 2019-2022. De afspraken zijn een vervolg op het in 2017 afgesloten zogeheten Hoofdlijnenakkoord. Een belangrijk thema daarin was de vermindering van werkdruk en administratieve belasting als gevolg van doorgeslagen regelgeving. Daarnaast stonden kwaliteit van zorg en contractering centraal. Met de uitwerking van deze afspraken is een…

Gepubliceerd op: 20 mei 2021
Leestijd: 02:39