Voortgang behandelindex oefentherapie en logopedie

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken om te onderzoeken of er op basis van de uniforme methodiek voor de fysiotherapie, een uniforme behandelindex (BI) voor oefentherapie en/of logopedie kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Bij een positief antwoord wordt ook een implementatieplan gemaakt. Dit wordt voor oefentherapie en logopedie afzonderlijk onderzocht.

vb vacature

Het onafhankelijke bureau Equalis heeft inmiddels onderzoek gedaan naar de wenselijkheid om een BI voor beide beroepsgroepen te ontwikkelen. Hiervoor zijn interviews gehouden met zorgverzekeraars, de VvOCM en de NVLF. Alle partijen staan positief tegenover het ontwikkelen van een uniforme BI. Het draagvlak is groot, maar er is wel de vraag wat analytisch haalbaar is en wat de impact is voor praktijken. De vervolgstap is om een basisberekening uit te voeren en vervolgens in een plenaire sessie op basis van de uitkomsten de haalbaarheid en impact te bespreken. Daarna wordt besloten of het haalbaar is om een uniforme BI verder te ontwikkelen.