Schrappen en verbeteren concreet gemaakt

Het verenigingsbestuur van de NVLF heeft besloten welke uitkomsten van de schrap- en verbetersessies vanaf 1 september 2018 concreet ingevuld gaan worden. Het besluit is gebaseerd op een voorstel van een breed samengestelde projectgroep.  

discussiegroep

Het gaat over:

  1. a) de voorstellen rondom zorginhoudelijke richtlijnen;
  2. b) het vereenvoudigen van de richtlijn dossiervorming;
  3. c) de voorstellen van de leden over de kwaliteitskringen (intercollegiaal overleg) en het KP.

Hoe zat het ook alweer?
In maart/april van dit jaar hebben NVLF-leden tijdens districtsbijeenkomsten aangegeven hoe de administratieve lasten van de logopedist verlaagd kunnen worden. Deze zogeheten ‘schrap- en verbetersessies’ hebben geleid tot een uitgebreide lijst met voorstellen. De NVLF heeft vervolgens een extern projectleider gevraagd om samen met een projectgroep de opgehaalde resultaten om te zetten in concrete voorstellen. Daarbij zijn alle ideeën, vragen en opmerkingen van de leden over onder meer kwaliteitskringen, -toetsen en tarieven stuk voor stuk doorgenomen. De projectgroep bestond uit afgevaardigden van de commissies Sociaal Economische Belangenbehartiging en Vakinhoud, de Klankbordgroepen, de Ledenraad, de Logopedie Contractanten Vertegenwoordigers (LCV) en de kwaliteitskringbegeleiders (KKB’ers). Een vertegenwoordiger van het bestuur was eveneens aanwezig.

Op 20 augustus jl. heeft het NVLF-bestuur zich uitgesproken over de lijst met voorstellen en bepaald wat geschrapt en verbeterd gaat worden. Het bureau werkt nu per punt een plan van aanpak uit. In volgende nieuwsbrieven informeren wij u over concrete acties en resultaten.