NVLF en ZN willen samen aan de slag met kwaliteit

De afgelopen maanden heeft de NVLF overleg gevoerd met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over de resultaten van de evaluatie van de kwaliteitstoets. NVLF-voorzitter Michel Dutrée heeft daarbij de problematiek van werkdruk en overbodige regelgeving nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.

Klankbordgroepen

De gesprekken hebben geleid tot de gezamenlijke conclusie dat we de problematiek met elkaar moeten zien op te lossen. Het overleg is vastgelegd in een gespreksnotitie. De NVLF vindt het gepast deze met de leden te delen. Lees hier het verslag.

Onderdeel van het overleg was het helder krijgen van de visies van de NVLF enerzijds en de zorgverzekeraars anderzijds. Hun posities waren als volgt.

NVLF
De NVLF heeft aangegeven dat een belangrijk uitgangspunt bij de evaluatie was om samen met de leden te kijken hoe de aangepaste kwaliteitstoets kan bijdragen aan administratieve lastenverlichting. Aan de hand van een ledenenquête en een werkgroep is gekeken wat geschrapt kan worden uit de criteria kwaliteitstoets. Hierbij is het oorspronkelijke doel van de kwaliteitstoets (‘toetsing van minimale wettelijke eisen en normen’) opnieuw geformuleerd.

Als doel is nu gebruikt: de kwaliteitstoets toetst minimale wettelijke normen en eisen die noodzakelijk zijn voor goede logopedische zorg. Het schrappen in de criteria kwaliteitstoets is een eerste stap in het traject rondom ‘schrappen en verbeteren’. Werken volgens richtlijnen en wetgeving blijft overeind staan. Dit betekent dat de logopedist bijvoorbeeld volgens de NVLF richtlijn logopedische dossiervorming de gegevens blijft vastleggen. Deze verplichting blijft van kracht. Het is echter niet meer zo dat alles getoetst wordt tijdens de audit.

Zorgverzekeraars
De zorgverzekeraars gaven aan zich niet te kunnen vinden in de wijzigingen. Ze vinden de kwaliteitstoets nu te veel ‘uitgekleed’. De zorgverzekeraars die de toets gebruiken in hun differentiatiebeleid gaan nu bekijken hoe ze de toets gaan opnemen in de overeenkomsten van 2019.

Constructief gesprek
In een constructief gesprek hebben NVLF en ZN open gesproken over hoe het nu verder moet. Een en ander ook in het licht van de dalende belangstelling om de toets vrijwillig te doen en het gegeven dat de NVLF de geldigheidsduur van de toets wil verlengen, omdat we van mening zijn dat de toegevoegde waarde van de toets na twee keer sterk afneemt. Er worden steeds minder verbeterpunten gevonden en dan ontstaat al gauw het beeld van een administratief proces zonder veel meerwaarde voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Uitkomst
Het gesprek heeft het volgende opgeleverd. In het licht van het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg, waarin kwaliteitsontwikkeling een prominente plaats inneemt, wil ZN samen met de NVLF concrete instrumenten/afspraken ontwikkelen rond de volgende thema’s:

  • Waar willen we naar toe met het kwaliteitstraject, met een haalbaar en realistisch doel? Ofwel: hoe zien we het kwaliteitsbeleid in de periode 2019-2022?
  • Kennisagenda.
  • Integraal kwaliteitssysteem.
  • Behandelindex/PREM/PROM.
  • Is een kwaliteitstoets gewenst: ja of nee? Zo ja, in welke vorm?

Meer concreet is onder andere gesproken over:

  • Hanteerbare evidence based richtlijnen.
  • Praktijkvariatie onderzoeken op grond van bandbreedtes (voorbeeld: een schoolgaand kind met TOS vergt een behandelingstraject van minimaal X  en maximaal Y).
  • Stimuleren van intervisie. Hiervoor heeft de NVLF al een structuur in de vorm van de kwaliteitskringen.
  • Verantwoordingsinformatie nieuwe stijl; denk aan praktijkvariatie-onderzoek op grond van bandbreedtes.
  • Duidelijkheid in aandachtsgebieden (Stotteren, Afasie, Parkinson, FEES etc.: wat zijn de consequenties voor deze deelgebieden nu de NVLF niet heeft gekozen voor specialisaties) en doorverwijzing vanuit de generalist. 

Aanpak
Hoe willen NVLF en ZN dit gaan aanpakken? Ook daarover is gesproken. Het idee is de formatie van een compacte taakgroep. Die moet bestaan uit enkele beleidsinhoudelijke medewerkers van de zorgverzekeraars, een aantal logopedisten met beleidsaffiniteit en een brede blik en een beleidsmedewerker van de NVLF. Het doel van deze taakgroep is het opzetten van een raamwerk, daarop goedkeuring te krijgen van ZN en NVLF en dit vervolgens verder uit te werken.

De NVLF is positief gestemd over dit resultaat van het overleg en gaat zich samen met ZN inzetten om een en ander te verwezenlijken. Uiteraard houden we de leden nauwgezet op de hoogte van de ontwikkelingen. Het gaat om een belangrijke zaak in relatie tot het dagelijks werk van de logopedist, de waardering voor het vakgebied en het terugdringen van zorginhoudelijk niet-noodzakelijke werkzaamheden.