Schrappen en verbeteren: stand van zaken

Eind juni is de projectgroep Schrappen en verbeteren voor het eerst bij elkaar gekomen. Lees hier wat op dit moment de stand van zaken is in het schrap- en verbeterproces.

NVLF informeert logopedisten over schrapsessies

Tijdens de districtsbijeenkomsten heeft de NVLF aan leden gevraagd om aan te geven met behulp van welke schrap- en verbeteracties de administratieve lasten van de logopedist verlaagd kunnen worden. Dit heeft geleid tot een uitgebreide lijst met voorstellen. Om dit te concretiseren heeft de NVLF vervolgens een extern projectleider gevraagd om samen met de beleidsmedewerkers en een kleine groep leden de opgehaalde resultaten om te zetten in concrete schrap- en verbetervoorstellen, die ter besluitvorming aan het verenigingsbestuur voorgelegd kunnen worden.

Hoe is dit aangepakt?
Als eerste zijn alle opgehaalde items gerubriceerd in een Excel bestand. Alle items rond hetzelfde thema zijn onder elkaar geplaatst. Zo zijn bijvoorbeeld alle voorstellen, vragen en opmerkingen over de kwaliteitskringen onder elkaar geplaatst. Dit eveneens voor bijvoorbeeld de kwaliteitstoets, net als tarieven en dergelijke.

Vervolgens is met de projectgroep, bestaande uit afgevaardigden van de commissies Sociaal Economische Belangenbehartiging  en Vakinhoud, de klankbordgroepen, het verenigingsbestuur, de ledenraad, de Logopedie Contractanten Vertegenwoordigers (LCV) en KwaliteitsKringBegeleiders (KKB), het gehele Excelbestand doorgenomen. Item voor item, om zo samen concrete schrap- en verbetervoorstellen te formuleren.

Deze concrete schrap- en verbetervoorstellen zijn inmiddels aangeboden aan het verenigingsbestuur met het verzoek om deze over te nemen en te realiseren. Als het verenigingsbestuur de schrap- en verbetervoorstellen heeft besproken, laten we u dat weten via de nieuwsbrief.