Eerste bijeenkomst projectgroep ‘Schrappen en Verbeteren’

Aanstaande donderdag, 28 juni, komt de projectgroep ‘Schrappen en verbeteren’ voor het eerst bij elkaar. Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de commissies Sociaal Economische Belangenbehartiging  en Vakinhoud, de klankbordgroepen, het verenigingsbestuur, de ledenraad, de Logopedie Contractanten Vertegenwoordigers (LCV) en KwaliteitsKringBegeleiders (KKB).

db 250x175

De afgelopen periode zijn alle schrap- en verbetervoorstellen die zijn gedaan tijdens de districtsbijeenkomsten geordend en gebundeld. De projectgroep, bestaande uit de projectleider Cindy Koolhaas en de beleidsmedewerkers van het NVLF-bureau, heeft vervolgens onderzocht welke onderwerpen snel en eenvoudig door de NVLF zelf opgepakt kunnen worden (of reeds opgepakt zijn) en welke onderwerpen een langere adem nodig hebben omdat er externe partijen bij betrokken zijn.
 
Tijdens de bijeenkomst van aanstaande donderdag (een middag- en avondsessie achter elkaar) worden alle onderwerpen uitgebreid doorgenomen en daar waar nodig toegelicht door de aanwezige logopedisten, om de onderwerpen zo concreet mogelijk te maken.
 
Uiteraard houden wij u via de nieuwsbrief op de hoogte van het schrap- en verbeterproces.