Logopedische standaarden intramurale zorg vervangen meerdere voormalige standaarden

In april heeft het verenigingsbestuur de standaarden intramurale zorg vastgesteld. Deze standaarden vervangen de standaarden: audiologische centra, revalidatie, verpleeghuiszorg, logopedisten werkzaam in de zorg verstandelijke beperking en ziekenhuizen.

jaarplan 250x175

Herziening
Enige tijd geleden is gestart met het herzien van de logopedische standaarden verpleeghuiszorg. De NVLF heeft hier een werkgroep voor ingesteld die bestond uit logopedisten die werken in de intramurale zorg.
Omdat er veel overeenkomst bleken te zijn met de hierboven genoemde andere standaarden is besloten de standaarden samen te voegen tot de logopedische standaarden intramurale zorg. De standaarden zijn aangepast aan de meest recente inzichten. Zo zijn naar aanleiding van de richtlijn dossiervorming uit 2016 diverse standaarden aangepast.

Kwaliteitsregistratie
Een belangrijke wijziging is dat de logopedist kwaliteitsgeregistreerd moet zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Voorheen werd gesproken over kwaliteit gelijkend aan de eisen van het Kwaliteitsregister Paramedici. De NVLF vindt het belangrijk dat logopedisten voldoen aan de eisen van het KP, ongeacht het werkveld. 

Op het moment dat uw functie opnieuw wordt beschreven, raden wij aan om de kwaliteitsregistratie ook op te nemen in uw functiebeschrijving. Dit hoort bij het gezichtspunt kennis. Zeker in die instellingen waar het lastig is om een beroep op het scholingsbudget te doen, kunt u op basis van de functiebeschrijving aantonen dat het volgen van bij- en nascholing noodzakelijk is om aan de eisen van de werkgever ter voldoen.

Preventie
Ten slotte zijn er standaarden over preventie toegevoegd Let op: dit betreft niet het werkveld ‘preventieve logopedie’, maar dit betreft preventie binnen de intramurale zorg.

Zorgproces
De standaarden beschrijven de norm of het streefniveau, dat wordt gesteld aan het professioneel methodisch handelen van logopedisten. Dit richt zich bij de logopedische standaarden op het zorgproces. In de logopedische standaarden intramurale zorg worden drie onderdelen beschreven: curatie, preventie en beheer (praktijkvoering). In de standaarden zijn ook checklists opgenomen waarmee de logopedist zijn handelen kan toetsen aan de professionele norm. U kunt dit instrument bespreken met een groep collega’s of in de kwaliteitskring aan de hand van de methodiek korte verbetercyclus.

Logopedische standaarden Intramurale Zorg >